Salmuksen alue

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0316007
Kangasala, Lempäälä
364 ha
SCI

Salmuksen alue

Alueen kuvaus

Salmuksen alue muodostaa useiden luontotyyppien mielenkiintoisen kokonaisuuden kahden järviketjun muodostamalla valuma-alueella. Siellä on vanhoja metsiä, luonnontilaisia rantasoita, puroja ja lehtoja. Järvet ovat karuja ja kirkasvetisiä sekä osa humusvaikutteisia. Alue on suosittua vaellusmaastoa.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Järvialue on luokiteltu valtakunnallisessa pienvesi-inventoinnissa arvokkaaksi. Koukkurahka on soidensuojeluohjelmaa täydentävä kohde. Pirkanmaan seutukaavassa SL-merkintä.

Suojelun toteutuskeinona on Koukkurahkan alueella luonnonsuojelulaki, muualla metsälaki ja vesilaki.

Tavoitteena on suojella pienvesiluontoa, jolloin rantarakentaminen pyritään ohjaamaan muualle. Suunnitelmaan perustuva metsätalous on alueella mahdollista. Koukkurahkan suoalueella vesitaloutta muuttavat toimet on kielletty (esim. ojitukset). Koko alueella on mahdollista metsästää, kalastaa ja marjastaa ja harjoittaa muuta toimintaa, mikä ei uhkaa suojelutavoitteita.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet   
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa Ranunculion fluitans
*Keidassuot 
Vaihettumissuot ja rantasuot 
*Boreaaliset luonnonmetsät
Boreaaliset lehdot
*Puustoiset suot  
25
5
20
10
2
2
15

Luontodirektiivin liitteen II lajit

 • lapinsirppisammal Hamatocaulis lapponicus
 • hiuskoukkusammal Dichelyma capillaceum

Lintudirektiivin liitteen I linnut

 • helmipöllö Aegolius funereus
 • huuhkaja Bubo bubo
 • kaakkuri Gavia stellata
 • kuikka Gavia arctica
 • kurki Grus grus
 • mehiläishaukka Pernis apivorus
 • metso Tetrao urogallus
 • palokärki Dryocopus martius
 • pikkusieppo Ficedula parva
 • pohjantikka Picoides tridactylus
 • pyy Bonasa bonasia
 • uhanalainen laji
 • varpuspöllö Glaucidium passerinum
 • viirupöllö Strix uralensis

Muuta lajistoa

 • koisalaji Loxostege commixtalis
 • luumittari Aspitates gilvaris SH
 • pajuvyömittari Cyclophora pendularia
 • rahkahopeatäplä Clossiana frigga O
 • rämevarpumittari Chloroclysta infuscata
 • rämevihersiipi Rhagades pruni M
 • ukkopussikas Pachytelia villosella M
 • metsälehmus Tilia cordata

Julkaistu 7.8.2013 klo 15.02, päivitetty 16.8.2013 klo 12.36

Julkaisija: