Salamajärvi

Koodi

FI1001013

Kunta

Kinnula, Kivijärvi, Perho

Pinta-ala

9261 ha

Aluetyyppi  

SCI

Alueen kuvaus:

Salamajärven alue sijaitsee Perhon, Kivijärven ja Kinnulan kuntien alueilla. Salamajärvi edustaa Suomenselän vedenjakajaseudun melko karua ja suovaltaista luontoa. Kallioperän muodostavat pääasiassa happamat granodioriittivaltaiset kivilajit, maaperä on enimmäkseen moreenia ja turvetta, paikoin harjusoraa. Avokallioita ja kalliopaljastumia on vähän, vaikka seutu on erittäin kivistä. Suuria avolouhikkoja on paikoin. Korkeuserot ovat pieniä, matalat kankaat, suot sekä pienet lammet ja järvet hallitsevat maisemaa. Järvet ja lammet ovat karuja ja tummavetisiä. Kankaat ovat suureksi osaksi kivisiä männiköitä. Suot ovat aapasoita ja siellä on monia eri suotyyppejä. Kohde sisältää erillinen SPA-alue, Heikinjärvenneva (FI1001014), joka on yksi Salamajärven kansallispuiston laajimmista avosuoalueista. Heikinjärvenneva on linnustollisesti arvokas.

Alueella on merkitystä mm. erämaaeläimistön ja monien uhanalaisten kasvien kannalta. Alueella tavataan runsas linnusto, myös uhanalaisia lajeja. Soilla kasvaa useita alueellisesti uhanalaiseksi luokiteltuja kasvilajia. Lajistosta voidaan mainita mm. ahma, karhu, susi, kaakkuri, kehrääjä, mustkurkku-uikku, pikkusieppo, pikkutikka, selkälokki, vesipääsky, uhanalainen laji, suovesimittari, korvayökkö, hentoneulajäkälä, hoikkavilla, kaarlenvaltikka, metsänemä, punakämmekkä ja ruskopiirtoheinä.

Suojelutilanne:

Metsähallituksen päätöksellä    suojeltu valtion metsä

0 %  

Valtion luonnonsuojelualue

4 %

Kansallispuisto

65 %

Luonnonpuisto

14 %

Ei suojeltu

17 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Kohde sisältää Salamajärven kansallispuiston, Salamaperän luonnonpuiston ja Kirkkonevan-Juurikkasuon soidensuojelualueen. Yhteensä nämä suojellut alueet kattavat noin 83% kohteen pinta-alasta. Suojelun ulkopuolella olevat alueet hankitaan valtiolle ja liitetään kansallispuistoon, luonnonpuistoon tai soidensuojelualueeseen. Kohde ehdotetaan liitettäväksi kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon (Ramsar-kohteet).

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae)

0 %

Niukka-keskiravinteiset järvet, joissa Littorelletea uniflorae-   
ja/tai Isoeto Nanojuncetae-kasvillisuus

0 %

Humuspitoiset lammet ja järvet

3 %

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion
fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta

1 %

*Keidassuot

1 %

Vaihettumissuot ja rantasuot

6 %

Fennoskandian lähteet ja lähdesuot

0 %

Letot

0 %

*Aapasuot

36 %   

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

0 %

*Boreaaliset luonnonmetsät

17 %

Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit

2 %

*Puustoiset suot

13 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

Canis lupus
Gulo gulo
Lutra lutra
Rangifer tarandus fennicus
Ursus arctos

*susi
*ahma
saukko
metsäpeura
*karhu

* = priorisoitu laji

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Bonasa bonasia
Bubo bubo
Caprimulgus europaeus
Circus cyaneus
Cygnus cygnus
Dryocopus martius
Falco columbarius
Ficedula parva
Gavia arctica
Gavia stellata
Glaucidium passerinum
Grus grus
Lanius collurio
Phalaropus lobatus
Philomachus pugnax
Picoides tridactylus
Pluvialis apricaria
Podiceps auritus
Sterna hirundo
Strix uralensis
Tetrao urogallus
Tringa glareola

pyy
huuhkaja
kehrääjä
sinisuohaukka
laulujoutsen
palokärki
ampuhaukka
pikkusieppo
kuikka
kaakkuri
varpuspöllö
kurki
pikkulepinkäinen
vesipääsky
suokukko
pohjantikka
kapustarinta
mustakurkku-uikku
kalatiira
viirupöllö
metso
liro
uhanalainen laji

Julkaistu 12.8.2013 klo 13.37, päivitetty 12.8.2013 klo 13.36

Aihealue: