Saarijärven reitti

 Alueen koodi: FI0900025
 Pinta-ala: 1534 ha
 Kunta: Saarijärvi, Karstula
 Aluetyyppi: SCI

Saarijärven reitti koostuu vaihtelevista joki,- koski- ja järviosuuksista. Alueella on uittoperkausten ja vanhojen patojen jäljiltä peräisin olevia rakenteita, mutta kokonaisuutena alue on suhteellisen luonnonmukainen. Koskien ennallistamiseksi on tehty kunnostussuunnitelma. 

Kalmunkoski

Alueen kallioperä on pääasiassa happamia syväkivilajeja. Maaperää peittää epätasainen pohjamoreenikerros. Vedet ovat karuja ja humuspitoisia ja vesikasvillisuus on yleensä niukkaa. Tosin vesisammalten määrä on paikoin runsas ja etenkin Riekonkoski ja Heijostenkosket ovat lajistoltaan monipuolisia. 

Reitin rannat ovat varsinkin koskien kohdalla asuttuja ja viljeltyjä. Heijostenkoskien ympäristö on säilynyt rantaluonnontaan luonnontilaisimpana. Heijostenkoskien korkeiden rantatörmien alla on mm. kosteita suurruoholehtoja ja luhtaisia biotooppeja. 

Saarijärven reitillä on useita koskia, jotka on suojeltu koskiensuojelulailla. Ne ovat myös tärkeitä kalojen lisääntymisalueita. Alue on maisemallisesti arvokas kokonaisuus, jossa vuorottelvat vesireittiin rajautuvat asutut ja viljellyt rannat sekä luonnontilaiset jaksot. 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

 Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
 - Alue kuuluu osin seutukaavan 5. vk am 785 -varaukseen (maisema-alue
 - Tuhmakoski: Seutukaavan 2. vk S4, 5. vk S 600, koskiensuojelulaki
 - Riekonkoski: Seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 626, koskiensuojelulaki
 - Kalmukoski: Seutukaavan 2. vk S4, 5. vk SL 627, koskiensuojelulaki
 - Muittarinkoski: Seutukaavan 2. vk S4, 5 vk SL 628, koskiensuojelulaki 

 Suojelun toteuttamiskeinot:
 - Vesistöt: Vesilaki, koskiensuojelulaki
 - Heijostenkosken rannat: Luonnonsuojelulaki 

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Humuspitoiset lammet ja järvet  84
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit  11
Kostea suurruohokasvillisuus 0
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0
Boreaaliset lehdot 0
*Fennoskandian metsäluhdat 0
*Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior-tulvametsät 0

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:
 *liito-orava 

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
 helmipöllö
 kalatiira
 kuikka
 metso
 palokärki
 pyy
 varpuspöllö

Muuta lajistoa:
 jokileinikki
 ruohokanukka

Julkaistu 3.7.2013 klo 14.55, päivitetty 3.7.2013 klo 14.55