Saarijärven reitti

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900025
Pinta-ala: 1534 ha
Kunta: Saarijärvi, Karstula
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Saarijärven reitti koostuu vaihtelevista joki,- koski- ja järviosuuksista. Alueeseen kuuluvat Saarijärven reitin vesialueet Heijostenkoskilta Riekonkosken alapuoliselle alueelle sekä ranta-alueita Heijostenkosken ympäristöstä. Alue on maisemallisesti arvokas kokonaisuus, jossa vuorottelevat vesireittiin rajautuvat asutut ja viljellyt rannat sekä luonnontilaiset jaksot.

 

Kalmunkoski

Alueen kallioperä on pääasiassa happamia syväkivilajeja. Maaperää peittää epätasainen pohjamoreenikerros. Vedet ovat karuja ja humuspitoisia ja vesikasvillisuus on yleensä niukkaa. Tosin vesisammalten määrä on paikoin runsas ja etenkin Riekonkoski ja Heijostenkosket ovat lajistoltaan monipuolisia. 

Reitin rannat ovat varsinkin koskien kohdalla asuttuja ja viljeltyjä. Heijostenkoskien ympäristö on säilynyt rantaluonnoltaan luonnontilaisimpana. Heijostenkoskien korkeiden rantatörmien alla on mm. kosteita suurruoholehtoja ja luhtaisia elinympäristöjä. 

Saarijärven reitillä on useita koskia, jotka on suojeltu koskiensuojelulailla. Ne ovat myös tärkeitä virtavesikutuisten kalojen lisääntymisalueita. Vesireitti on saukon elinympäristöä ja Heijostenkoskien rantametsistä on tietoja liito-oravasta. 

Aikanaan uiton yhteydessä tehdyt rakenteet heikentävät jonkin verran reitin luonnontilaa. Uittoon liittyvien perkausten ja rakenteiden jälkiä on ennallistettu virtavesikunnostuksin. 

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1. ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Alue kuuluu osin seutukaavan 5. vk am 785 -varaukseen (maisema-alue
  • Tuhmakoski: Seutukaavan 2. vk S4, 5. vk S 600, koskiensuojelulaki
  • Riekonkoski: Seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 626, koskiensuojelulaki
  • Kalmukoski: Seutukaavan 2. vk S4, 5. vk SL 627, koskiensuojelulaki
  • Muittarinkoski: Seutukaavan 2. vk S4, 5 vk SL 628, koskiensuojelulaki 

Suojelun toteuttamiskeinot:

  • Vesistöt: Vesilaki, koskiensuojelulaki
  • Heijostenkosken rannat: Luonnonsuojelulaki 

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 1290
3210 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 65
6430 Kostea suurruohokasvillisuus 0,1
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,2
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,01
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 7,2
9050 Boreaaliset lehdot 1
9080 Fennoskandian metsäluhdat 0,4
91E0 Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1
91D0 Puustoiset suot 0,5

 

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
1355 saukko Lutra lutra
1910 liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 3.7.2013 klo 14.55, päivitetty 15.7.2019 klo 13.35