Säärenperä ja Karinkannanmatala

Koodi FI1105201
Kunta Siikajoki
Lumijoki
Pinta-ala (ha) 624
Aluetyyppi SCI/SPA

Alueen kuvaus

Säärenperän lintuvesialueella ovat tyypillisiä laajat saraniityt. Rannat ovat alavia. Niittyjen reunoilla on harmaaleppä- ja koivuvaltaisia metsiä. Säärenperä on tärkeä laulujoutsenten levähdys- ja ruokailupaikka. Alueella pesii ainakin 30 lintuvesilajia. Säärenperän erikoisuuksia ovat mm. jänkäkurppa ja etelänsuosirri. Säärenperän alueella on kolme perinnemaisemaa, joilla on paikoin ruovikoituneita, matalakasvuisia merenrantaniittyjä sekä harmaalepikoita ja pajukoita. Alue on kasvillisuudeltaan monipuolinen ja maisemallisesti keskeinen, jonka vallitsevin niittytyyppi on rönsyrölli-luhtakastikka-suolavihviläniitty. Perinnemaisemista Heikkilän merenrantalaidun on maakunnallisesti arvokas ja Tuomirannan ja Harjun laitumet paikallisesti arvokkaita. Karinkannanmatala on vasta merestä nousemassa oleva matalikko, jolla ei ole vielä erityistä pesimälinnustoa. Alueella esiintyy valtakunnallisesti uhanalaista upossarpiota ja ruijanesikkoa. Ruijanesikkoryhmän lajeista esiintyy suolasaraa, vihnesaraa, merisaraa ja suolasänkiötä.

Suojelutilanne (%)

Ei suojeltu.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen:
Säärenperä ja Karinkannanmatala sisältyvät valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Siikajoen lintuvesien ja soiden suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain ja /tai vesilain nojalla. Alueen perinnemaisemien suojelun ensisijainen toteutuskeino on maanomistajan kanssa tehtävä sopimus.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Merenrantaniityt* 10
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät* 4
*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Ampuhaukka Falco columbarius
Kaakkuri Gavia stellata
Kalatiira Sterna hirundo
Kapustarinta Pluvialis apricaria
Kaulushaikara Botaurus stellaris
Kuikka Gavia arctica
Kurki Grus grus
Lapintiira Sterna paradisaea
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Luhtahuitti Porzana porzana
Pikkujoutsen Cygnus columbianus
Pikkulepinkäinen Lanius collurio
Pohjantikka Picoides tridactylus
Räyskä Sterna caspia
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus
Sinirinta Luscinia svecica
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Suokukko Philomachus pugnax
Suopöllö Asio flammeus
Uivelo Mergus albellus
Valkoposkihanhi Branta leucopsis
Vesipääsky Phalaropus lobatus

Lisäksi kolme uhanalaista lajia, joiden tiedot ovat salassapidettäviä.

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Ruijanesikko Primula nutans
Rönsysorsimo Puccinellia phryganodes
Upossarpio Alisma wahlenbergii

Julkaistu 26.8.2013 klo 8.34, päivitetty 17.9.2013 klo 10.13