Saanan luonnonsuojelualue

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1300112

Kunta

Enontekiö

Pinta-ala

240 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Alue kuuluu Käsivarren suurtuntureiden alueeseen, joka on osa noin 400 milj. vuotta sitten poimuttunutta Skandien vuoristoa. Kallioperässä on kalkkia, mikä näkyy rehevässä kasvillisuudessa.

Alue on perustettu vuonna 1988 erityiseksi suojelualueeksi. Alue on tärkeä erityisesti uhanalaisten kasvien ja perhosten suojelun takia.

Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita.

Erittäin haavoittuva:

 • matkailu

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on
vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Natura-alue muodostuu Saanan luonnonsuojelualueesta (ESA), joka on perustettu luonnonsuojelulain mukaiseksi erityiseksi suojelualueeksi ja Saanan lehdoista (LHA), joka on perustettu luonnonsuojelulain mukaiseksi lehtojensuojelualueeksi.

Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (77)
 • Subarktiset Salix-pensaikot (0,1)
 • Alpiiniset ja boreaaliset silikaattialustan niityt (9)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,1)
 • Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,1)
 • Alpiiniset Caricion bicoloris-atrofuscae -pioneerikasvustot (0,1)
 • Vuorten kvartsipitoiset vyörysoraikot ja -lohkareikot lumirajalla (21)
 • Kasvipeitteiset kalkkikalliot (6)
 • Kasvipeitteiset silikaattikalliot (4)
 • Tunturikoivikot (84)
 • Boreaaliset lehdot (16)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • lettosiemenkotilo, Vertigo geyeri
 • ahma, Gulo gulo
 • pohjankellosammal, Encalypta mutica
 • lapinpahtasammal, Orthothecium lapponicum
 • pahtahietaorvokki, Viola rupestris ssp. relicta

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji.

Julkaistu 23.8.2019 klo 13.13, päivitetty 6.9.2019 klo 12.45

Julkaisija: