Rytilammen alue ja Arkkukari

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1104605
Kunta Raahe
Pinta-ala (ha)     19
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Rytilammen ympäristö on hyvin rehevää ja monimuotoista suoaluetta. Lammen ympäristössä on mm. luhtalettoa (LuL), koivulettoa (KoL) ja lettorämettä (LR). Suon reunoilla on ruohokorpia. Puusto suon reunoilla on säilynyt melko luonnontilaisena. Arkkukari on rinteen alla oleva pieni lähteinen ja lettoinen suo. Keskeisin alue on lierosammalrimpilettoa (ScoRiL) ja lettorämettä (LR). Suon reunoilla on lähdekorpea.

Rytilammen alue on merkittävä lettoisten soiden ja uhanalaisten putkilokasvien esiintymispaikka. Se on lajistollisesti yksi arvokkaimmista alueista Siika-, Pyhä- ja Kalajokilaaksojen alueella. Arkkukari on pienuudestaan huolimatta arvokas lähteinen ja lettoinen suo, jolla on monipuolinen sammallajisto.

Peruste D kohdassa 3.3: vaaleasara, pussikämmekkä, rimpivihvilä, litteävita ja nevaimarre ovat alueellisesti uhanalaisia lajeja. kilpukka on vaatelias vesikasvi ja lettotähtimö ja hentosuolake ovat rehevien kasvupaikkojen, mm. lettoisten soiden lajeja. Hoikkavilla on etelässä harvinaistunut märkien kasvupaikkojen laji.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Rytilammen alueen ja Arkkukarin suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Alueen suojelu on toteutettu neljänä yksityismaan suojelualueena.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

Koodi     Nimi Pinta-ala, ha
3150 Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet    0,6
7140 vaihettumissuot ja rantasuot 0,7
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,01
7230 Letot 7,5
91D0 Puustoiset suot 3,2

Lajit

Kiiltosirppisammal         Hamatocaulis vernicosus

 

Julkaistu 11.9.2013 klo 14.57, päivitetty 22.7.2020 klo 10.22