Ryökönkangas

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Ryökönkangas

Koodi FI1002011
Kunta Alavieska
Pinta-ala (ha)     25
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu


Alueen kuvaus

Luonnontilainen vanha kuusi-mäntysekametsä, jossa on runsaasti maapuita. Kohteella on myös pienialainen luonnontilainen korpi. Vanhaa, luonnontilaista kuusi-mäntysekametsää. Vanhojen metsien vähäisyyden takia Pohjanmaalla on tärkeää että, alue on mukana suojeluverkostossa. Kohteen on muodoltaan pitkulainen ja kapea. Sen takia alueen luontoarvot ovat haavoittuvaisia alueen ulkopuoliselle toiminnoille. Kohteen molemmilla puolilla on metsiä hakattu.

Alue on suojeltu vanhojen metsien suojelukohteena.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Ryökönkangas kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Se on asetuksella rauhoitettu vanhojen metsien alue. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 22,1
91D0 Puustoiset suot 0,26
Julkaistu 22.7.2013 klo 0.00, päivitetty 12.5.2020 klo 11.24