Röyttä

Koodi FI1100602
Kunta Ii
Pinta-ala (ha) 58

Alueen yleiskuvaus

Röyttä on maankohoamisen seurauksena merestä kohonnut saari, joka on saanut kehittyä luonnontilaisesti merestä kohoamisen jälkeen. Alueen metsät edustavat ns. primäärisukkession –eli maan kohoamisen seurauksena merestä paljastuvan maan kasvittumisen- eri vaiheita. Saaren rannoilla on merenrantaniittyjä ja hiekkarantoja. Ylempänä rannalla on nuoria lehtipuuvaltaisia pioneerimetsiä ja metsäluhtia. Saaren korkeimmilla kohdilla on luonnontilaista lehtimetsää, jossa on järeitä haapoja ja raitoja. Lahopuustoa on runsaasti ja lahojatkumo on hyvä. Rehevimmät kohdat edustavat vanhaa puna-ailakki-metsäalvejuurityypin lehtometsää. Röytässä on myös viisi maankohoamisen seurauksena merestä irti kuroutunutta kluuvijärveä, jotka ovat myös hyvin luonnontilaisia. Alueelta löytyy myös pienialaiset, mutta edustavat keto ja jäkälänummi. Saaressa onkin laidunnettu vuosisadan alkupuolella. Röyttä on veneilijöiden suosima virkistyskohde ja maaston kuluminen on alueen suurin uhkatekijä.

Alueen luonne ja merkitys

Röytässä on hyvin edustettuna primäärisukkession luontotyypit rantaniityistä ja hiekkarannoista aina vanhoihin lehtimetsiin ja kluuvijärviin. Alueen luontotyyppivalikoima on erittäin monipuolinen. Saaren lehtipuuvaltaiset vanhat metsät ovat erityisen arvokkaita vanhan metsän lajiston suojelun kannalta.

Alueen toteuttaminen

Suojelumetsä. Alueen suojelun toteutustapana on luonnonsuojelulaki.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Laguunit* 5
Rantaniityt* 1
Hiekkarannat 5
Nummet 2
Niityt* 1
Luonnonmetsät* 25
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät* 50
Metsäluhdat* 1
*prioisoitu luontotyyppi


Julkaistu 24.7.2013 klo 8.42, päivitetty 23.8.2013 klo 9.45