Röyttä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1100602
Kunta Ii
Pinta-ala (ha)      58
Alueen tyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen yleiskuvaus

Röytän saari on edustava maankohoamisrannikon luontotyyppien kokonaisuus, jossa myös merenkulun historia näkyy paikoin. Röytän metsät edustavat primäärisukkession eri vaiheita. Saaren rannoilla on ruovikoituvia merenrantaniittyjä ja hiekkarantoja. Ylempänä rannalla on nuoria lehtipuuvaltaisia pioneerimetsiä ja metsäluhtia. Saaren korkeimmilla kohdilla on luonnontilaista lehtimetsää, jossa on järeitä haapoja. Lahopuustoa on runsaasti ja lahojatkumo on hyvä. Rehevimmät kohdat edustavat vanhaa puna-ailakki-metsäalvejuurityypin lehtometsää. Saaren korkeimmilla kohdin kuuset ja männyt ovat leviämässä lehtimetsän sekaan ja metsät ovat vähitellen muuttumassa havumetsiksi. Röytässä on myös viisi maankohoamisen seurauksena merestä irti kuroutunutta kluuvijärveä, joista pääosa on luonnontilaisia. Saaren pohjoisosissa on pienialainen keto. Saaressa on laidunnettu vuosisadan alkupuolella. Röyttä on veneilijöiden suosima virkistyskohde ja alue on ollut luotsi –ja laivauspaikka.

Röytässä on hyvin edustettuna primäärisukkessiosta riippuvaiset luontotyypit rantaniityistä aina vanhoihin lehtimetsiin ja kluuvijärviin. Alueen luontotyyppivalikoima on erittäin monipuolinen. Saarella esiintyy pienialaisesti myös havupuuvaltaisiksi muuttuvia primäärisukkessiometsien varttuneempia vaiheita.

Röytän luotsi- ja lastaushistoria ei ole merkittävästi muuttanut saaren luonnontilaa. Saari on suosittu retkeilykohde, maaston kuluminen ei kuitenkaan toistaiseksi ole vaarantanut luontotyyppejä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.
- Luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein
- Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Suojelumetsä.

Alueen suojelun toteutustapana on luonnonsuojelulaki.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
1150 Fladat, kluuvijärvet ja laguuninomaiset lahdet 2,9
1210 Rantavallien yksivuotinen kasvillisuus 0,02
1220 Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus 3,4
1620 Itämeren ulkosaariston ja merivyöhykkeen saarien ja luotojen ryhmät   2,4
1630 Itämeren boreaaliset rantaniityt 3,6
1640 Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovartista kasvillisuutta  0,06
6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 0,11
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,8
9030 Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 29,97
9050 Boreaaliset lehdot 1,6
9080 Fennoskandian metsäluhdat 0,86

Lajit

Upossarpio Alisma wahlenbergii
Ruijanesikko         Primula nutans

 

Julkaistu 24.7.2013 klo 8.42, päivitetty 27.11.2019 klo 10.28