Rotkovuoren alue

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900100
Pinta-ala: 47 ha
Kunta: Jämsä
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Keski-Suomen ja Hämeen maakuntien rajalla sijaitseva Rotkojärvi on noin 800 m pitkä ja noin 50 m leveä dystrofinen järvi, jonka koko pohjoisranta on jyrkkää kalliota. Parhaimillaan järven pinnasta 40 m nouseva lähes pystysuora kallioseinämä hallitsee alueen maisemaa. Rotkovajoama jatkuu järven kummassakin päässä. 

Rotkovuoren kallioalue on sekä metsä- että kalliokasvillisuudeltaan arvokas ja monipuolinen rotkolaakso. Keski-Suomen maakunnan puolella kalliojyrkänteet ovat lounaaseen suuntautuneita ja niillä tavataan tavanomaisten sammal- ja jäkäläyhteisöjen lisäksi vaateliaampaa, mesotrofista lajistoa. Suuri osa jyrkänteestä on melko kuivaa ja valoisaa, ja näillä kalliorinteillä esiintyy kuivuutta sietäviä putkilokasveja kuten kalliokohokkia ja kissankelloa. Rotkovuoren lounaisrinteeltä löytyy myös varjoisaa jyrkänettä, jolla esiintyy mesotrofisten sammalyhteisöjen lisäksi myös eutrofiaan viittaavia lajeja. Rotkovuoren kalliot ovat pääosin kallioista mäntymetsää. Jyrkänteellä on myös vanhan metsän piirteitä. Ylempänä vuorella kasvaa taimikkoa. Rotkovuoren jyrkänteen tyvellä on edustavaa, kosteaa lehtopalsamia kasvavaa louhikkoa sekä puronvarsilehtoa. 

Rotkovuoren alue on metsä- ja kalliokasvillisuudeltaan arvokas ja monipuolinen rotkolaakso, jossa esiintyy mesotrofista sammal- ja jäkälälajistoa. Alueella tavataan tietolomakkeen kohdassa 3.3. (muut tärkeät lajit, ks. karttapalvelu) mainittuja Keski-Suomessa uhanalaisia ja harvinaisehkoja sammal- ja putkilokasvilajeja. Uhkina voivat olla hakkuut ja louhinta. Vuoren laella kulkeva motocross-ura on aiheuttanut eroosiota ja kallionalushakkuut ovat paikoin kuivattaneet aluetta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk SL 617
  • Keski-Suomen pienvesiselvitys
  • Arvokkaat kallioalueet

Suojelun toteuttamiskeinot:

  • Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 2,4
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,5
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,1
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 13,6
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 11
9050 Boreaaliset lehdot 2,4
91D0 Puustoiset suot 3,1

 

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
1910 liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 10.7.2013 klo 11.17, päivitetty 28.6.2019 klo 15.57