Rotkovuoren alue

Alueen koodi: FI0900100
Pinta-ala: 47 ha
Kunta: Jämsä
Aluetyyppi: SCI

Rotkojärvi on noin 800 m pitkä ja noin 50 m leveä dystrofinen järvi, jonka koko pohjoisranta on jyrkkää kalliota. Parhaimillaan järven pinnasta 40 m nouseva lähes pystysuora kallioseinämä hallitsee alueen maisemaa. Rotkovajoama jatkuu järven kummassakin päässä.

Rotkovuoren kallioalue on sekä metsä että kalliokasvillisuudeltaan arvokas ja monipuolinen rotkolaakso. Kalliojyrkänteet ovat enimmäkseen lounaaseen suuntautuneita ja niillä tavataan tavanomaisten sammal- ja jäkäläyhteisöjen lisäksi vaateliaampaa, mesotrofista lajistoa. Suuri osa jyrkänteestä on melko kuivaa ja valoisaa, ja näillä kalliorinteillä esiintyy kuivuutta sietäviä putkilokasveja kuten kalliokohokkia ja kissankelloa. Rotkovuoren lounaisrinteeltä löytyy myös varjoisaa jyrkänettä, jolla esiintyy mesotrofisten sammalyhteisöjen lisäksi myös eutrofiaan viittaavia lajeja. Rotkovuoren kalliot ovat pääosin kallioista mäntymetsää. Jyrkänteellä on myös vanhan metsän piirteitä. Ylempänä vuorella kasvaa taimikkoa. Rotkovuoren jyrkänteen tyvellä on edustavaa, kosteaa lehtopalsamia kasvavaa louhikkoa sekä puronvarsilehtoa.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk SL 617
- Keski-Suomen pienvesiselvitys
- Arvokkaat kallioalueet

Suojelun toteuttamiskeinot:
- Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Humuspitoiset lammet ja järvet  5
Vaihettumissuot ja rantasuot  2
Kasvipeitteiset silikaattikalliot  29
*Boreaaliset luonnonmetsät  2
Boreaaliset lehdot  5

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
huuhkaja
palokärki
pyy

Muuta lajistoa:
harsosammal
isoriippusammal
isoruostesammal
kalliokohokki
ketohavusammal
ketopartasammal
kivikutrisammal
kotkansiipi
lehtopalsami
nuokkukivisammal
paakku-uurnasammal
rotanhäntäsammal
siloriippusammal
tummaraunioinen
tummauurnasammal
vaahtera
vuoririippusammal

Julkaistu 10.7.2013 klo 11.17, päivitetty 10.7.2013 klo 11.17