Rominoja

Koodi FI0301007
Kunta Asikkala
Pinta-ala (ha) 78
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Rominoja on monipuolinen kokonaisuus, johon kuuluu alueen eteläpään arvokas puronvarsi- ja rinnelehto, erittäin arvokas Porttikallio - Muurlahdenkallio sekä Kinissaaren yksityinen luonnonsuojelualue, jossa on Päijänteen saarille ominaisia, suuria korkeusvaihteluita. Geomorfologisesti edustavimmat, noin 40 m korkeuteen Kinisselän pinnasta kohoavat jyrkänteet sijaitsevat Porttikallion länsireunalla. Porttikallion itäpuolella on suorantainen, humuspitoinen Pahalammi.

Kallioalue ja etenkin Porttikallion Pirunpesä ovat biologisesti erittäin arvokkaita. Alueella kasvaa mm. harvinaisia sammal- ja jäkälälajeja. Rominojan lehtipuuvaltaisen lehdon kasvilajistoon kuuluvat mm. metsälehmus, imikkä, lehto-orvokki, kaiheorvokki, kotkansiipi, korpinurmikka ja Hämeessä uhanalainen myyränporras.

asikkala_kartta.jpg

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet 3
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 60
Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 7
Boreaaliset lehdot 13
Mäntyvaltaiset puustoiset suot 2

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

  • liito-orava
  • myyränporras

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

  • palokärki
  • pikkusieppo
  • uhanalainen laji

Suojelutilanne

Suojeltu 100 % 

  • maa-aineslailla 63 %
  • vesilailla 3 %
  • luonnonsuojelulailla 34 %

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Rominojan puronvarsilehto kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Porttikallio-Muurlahdenkallio on luokiteltu erittäin arvokkaaksi kallioalueeksi valtakunnallisessa kallioinventoinnissa. Kinissaari on yksityinen luonnonsuojelualue.

Rominojan lehto on suojeltu luonnonsuojelulailla ja hoidetaan hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan, luontoarvot huomioon ottaen. Pahalammi on suojeltu vesilailla ja kallioalue maa-aineslailla, jolloin kallioaineksen kaupallinen ottaminen on kielletty. Metsätalous on kallioalueella sallittu.

Julkaistu 8.8.2013 klo 15.38, päivitetty 10.3.2014 klo 15.27

Julkaisija: