Rokua

Koodi FI1102608
Kunta Muhos
Utajärvi
Vaala
Pinta-ala (ha) 4 231
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Pääosan Rokuan alueesta muodostaa geomorfologisesti ainutlaatuinen harju- ja dyynimuodostuma, jolla on runsaasti kirkasvetisiä suppalampia ja -soita. Alueen kasvilajiston yhdistelmä on ainutlaatuinen sisältäen monia eteläisiä lajeja. Kansallispuiston alueella on lähes luonnontilaisia karuja ja runsasjäkäläisiä mäntymetsiä.

Alueen läpi kulkee ns. Keisarin tie, joka toimi postireittinä Tukholman ja Viron välillä 1600-luvulta 1800 luvulle. Rokuan alue on merkittävä virkistysalue, joka tarjoaa monenlaisia ulkoilumahdollisuuksia kauniissa maisemissa.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alue on harjujensuojeluohjelman rajauksen mukainen, jonka sisään jää rantojensuojeluohjelman alueita ja Rokuan kansallispuisto.

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelu-, maa-aines- ja rakennuslain keinoin.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Karut kirkasvetiset järvet <1
Humuspitoiset lammet ja järvet 4
Pikku joet ja purot <1
Vaihettumissuot ja rantasuot 1
Lähteet ja lähdesuot <1
Luonnonmetsät* 10
Harjumetsät 1
Puustoiset suot* 2

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Helmipöllö Aegolius funereus
Kaakkuri Gavia stellata
Kuikka Gavia arctica
Liro Tringa glareola
Metso Tetrao urogallus
Palokärki Dryocopus martius
Pohjantikka Picoides tridactylus
Uivelo Mergus albellus

Julkaistu 26.8.2013 klo 8.56, päivitetty 26.8.2013 klo 8.56