Ritasuo - Onttoinvuorensuo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0500221
Pinta-ala: 15 ha
Kunta: Mikkeli
Aluetyyppi: SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Ritasuo - Onttoinvuorensuo Natura-alueen kartta (pdf, 255 Kb)

Alueen kuvaus

Ritasuo - Onttoinvuorensuo on kahdesta lähes luonnontilaisesta suoalueesta koostuva kohde. Suot edustavat monipuolisesti erilaisia suotyyppejä, joista tärkeimpiä ovat erilaiset korpityypit ja yhdistelmätyypit sekä nevat.

Ritasuo on kivennäismaa-alueiden välisessä painanteessa sijaitseva luonnontilainen suoalue. Suolle on leimallista märkyys, mikä näkyy monin paikoin nevaisuutta ja luhtaisuutta ilmentävän kasvillisuuden esiintymisenä. Suon keskiosat ovat vetistä raate- ja järvikortevaltaista nevarämettä ja sararämettä. Puusto on näillä alueilla mäntyvaltaista, mutta seassa on myös koivua. Reunaosat ovat pääasiassa ruoho- ja heinäkorpea ja korpirämettä. Suon pohjoispuoliskolla korpea on paikallisesti koko suon leveydeltä. Kaakkoisosassa Ritasuohon liittyy soistuneen kivennäismaakannaksen ja kangaskorven välityksellä erillinen suoalue, joka on lähinnä mustikka- ja metsäkortekorpea ja korpirämettä.

Onttoinvuorensuo on kapea, terassimaisesti lounaasta koilliseen viettävä ja paikoin hyvinkin jyrkkien kallioiden välissä oleva lähes luonnontilainen suoalue. Suon eteläosan kuusivaltaisella alueella on eri korpityyppejä. Keskiosassa on laajalla alueella erittäin vetistä, luhtaista ruoho- ja heinäkorpea, jossa valtalajeina ovat raate, kurjenjalka ja paikoin vehka. Puuston muodostavat kitukasvuiset hieskoivu ja kuusi, mutta myös mäntyä on sekapuuna. Korpialueiden välissä on lisäksi kaksi erillistä avosuoaluetta, joista eteläisempi on suursaranevaa ja pohjoisempi lähinnä luhtanevaa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • luontotyyppien tai lajien elinympäristön laatua tai lajien populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Toteutuskeino: luonnonsuojelulaki
Toteutustilanne: toteutettu yksityismaan luonnonsuojelualueina ja asetuksella valtion maalle perustetulla luonnonsuojelualueena

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

  • Vaihettumissuot ja rantasuot (3,2)
  • Puustoiset suot (4,7)

Lajit

  • Liito-orava
Julkaistu 8.7.2013 klo 13.44, päivitetty 25.9.2019 klo 15.45