Ristiniemen lähteikkö

Alueen koodi: FI0900113
Pinta-ala: 14 ha
Kunta: Saarijärvi
Aluetyyppi: SCI

Ristiniemen lähteikkö on laajahko lähteinen korpialue, jossa pohjavesivaikutus on selvää jopa usean hehtaarin alueella. Pohjavesi on peräisin pohjoispuolisen Pyhämäen alueelta. Alueella on useita suurempia ja pienempiä avolähteitä, joista on ylivaluntaa loivasti viettävää rinnettä. Lähteen ympärillä on mustikkakorpea, jossa kasvaa harvakseltaan tervaleppiä.

Lähdeallas Ristiniemen Natura 2000 -kohteella

Suurin osa alueesta on avohakattua ja ojitettua lähteistä tervaleppäkorpiojikkoa ja -muuttumaa. Alueelle on istutettu mm. mäntyä. Alueella kasvavat useat kymmenet järeät tervalepät on kuitenkin jätetty pystyyn. Kasvillisuudeltaan ennen Keski-Suomen ehkä edustavimpiin kuulunut tervaleppäkorpi on kasvillisuudeltaan muuttunutta. Alueelle on noussut nuoria koivun, harmaalepän ja tervalepäntaimia käsittävä pensaikko ja kenttäkerroksessa kasvaa mm. maitohorsmaa ja vadelmaa. Lähdevaikutus näkyy silti edelleen kasvillisuudessa lähteisyyttä osoittavien lajien mm. suo- ja huopaohdakkeen esiintymisenä. Paikoin alue on päässyt huolestuttavasti kuivumaan. Alue olisi pikaisesti ennallistettava. Kohteen länsiosassa on erillinen vaatimattomampi isojen tervaleppien ympäröimä lähde, joka on tosin ojitettu.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Rusorisakkaan suojelusuunnitelma

Suojelun toteutuskeinot:
- Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja  0
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot  4
*Puustoiset suot  60

Lajit

Luontodirektiivi n liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
pyy

Muuta lajistoa:
helavahakas
metsänemä
pohjanrisakas
rusokaslaji (sieni)
rusorisakas

Julkaistu 11.7.2013 klo 10.59, päivitetty 11.7.2013 klo 10.58