Ristiniemen lähteikkö

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900113
Pinta-ala: 14 ha
Kunta: Saarijärvi
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Ristiniemen lähteikkö on laajahko, lähteinen korpialue, jossa pohjavesivaikutus on selvää jopa usean hehtaarin alueella. Pohjavesi on peräisin pohjoispuolisen Pyhämäen alueelta. Alueella on useita suurempia ja pienempiä avolähteitä, joista on ylivaluntaa loivasti viettävää rinnettä. Lähteen ympärillä on mustikkakorpea, jossa kasvaa harvakseltaan tervaleppiä.

Suurin osa alueesta oli aiemmin avohakattua ja ojitettua, lähteistä tervaleppäkorpea, joka oli kuivuneena ojikko- ja muuttuma-asteelle. Alueelle oli istutettu mm. mäntyä. Alueella kasvavat useat kymmenet järeät tervalepät oli kuitenkin jätetty pystyyn. Kasvillisuudeltaan ennen Keski-Suomen ehkä edustavimpiin kuulunut tervaleppäkorpi oli kasvillisuudeltaan muuttunutta. Alueelle oli noussut nuoria koivun, harmaalepän ja tervalepän taimia käsittävä pensaikko ja kenttäkerroksessa kasvoi mm. maitohorsmaa ja vadelmaa. Lähdevaikutus näkyi silti edelleen kasvillisuudessa lähteisyyttä osoittavien lajien, mm. suo- ja huopaohdakkeen esiintymisenä. Paikoin alue oli päässyt huolestuttavasti kuivumaan. Alue ennallistettiin vuonna 2008 suo-ojat tukkimalla. Kohteen länsiosassa oleva erillinen, vaatimattomampi isojen tervaleppien ympäröimä, aiemmin ojitettu lähde on myös ennallistettu. 

 

Lähdeallas Ristiniemen Natura 2000 -kohteella

Ristiniemen lähteikkö on sienilajistoltaan erittäin arvokas alue. Lajistoon kuuluu valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten lajien lisäksi useita harvinaisia sienilajeja. Alueella kasvaa myös metsänemä.

Kohde on arvokas, laaja lähteikkö- ja tervaleppäkorpialue, jossa on useita avolähteitä. Sienilajistollisesti Keski-Suomen arvokkaimpia kohteita. Alueella esiintyvät tietolomakkeen kohdassa 3.3 (muut tärkeät lajit, ks. karttapalvelu) mainitut uhanalaiset ja harvinaiset sieni- ja kasvilajit.

Alueen luonnontilaa on aikoinaan muutettu hakkuin ja ojituksin. Osa avolähteitä sisältävästä alueesta oli kuitenkin säilynyt luonnontilaltaan hyvänä. Tämän alueen alapuolinen lähteikkö- ja korpialue oli avohakattu, ojitettu ja istutettu männylle 1990-luvulla. Vain suuret tervalepät oli jätetty pystyyn. Lähteisille alueille oli noussut runsaasti tervalepän vesoja. Lähteikköalue ennallistettiin vuonna 2008.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Rusorisakkaan suojelusuunnitelma

Suojelun toteutuskeinot:

  • Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,01
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,2
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 1
91D0 Puustoiset suot 8,4

 

Julkaistu 11.7.2013 klo 10.59, päivitetty 12.8.2019 klo 9.52