Hyppää sisältöön

Risnäsmossen

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800020
Kunta Närpiö
Pinta-ala 727 ha
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Risnäsmossen on Etelä-Suomen kermikeitaisiin kuuluva laakiomainen, konsentrinen kermikeidas. Suo koostuu kahdesta erillisestä alueesta, joista Risnäsmossenin keidassuoluonne on epäselvempi kuin Östra Risnäsmossenin. Suoalueen läntistä osaa hallitsee linturikas suolampi Risnästräsket. Risnäsmossenin tärkeimmät suotyypit ovat lyhytkorsineva sekä rahkaräme, lammen rannalla puolestaan saranevaa ja lyhytkortista nevaa. Östra R. koostuu rahkarämeestä ja nevasta. Alueen laidoilla on isovarpurämettä ja rahkarämettä.

Osa ojituksista on kuivattanut aluetta pahoin, mutta Risnäsmossenin luoteisreunalla ja Östra R.:n itäreunalla löytyy kuitenkin luonnontilaista rämettä ojituksista huolimatta. Östra Risnäsmossenin yhteydessä sijaitsee muutamia merkittäviä vanhan mustikkatyypin havupuusekametsän kohteita, joista löytyy haapoja, koivuja, maapuita ja pökkelöitä.

Alueella on rikas pesimälintukanta ja ympäröivässä metsässä asuu liito-orava. Risnäsmossen on valtakunnallisesti merkittävä suo erityisesti monipuolisen linnustonsa ansiosta. Alueella esiintyy myös liito-orava.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla,
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Soidensuojeluohjelman kohde.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Hankitaan valtiolle ja rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueena.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Namn

Pinta-ala, ha

Keidassuot 696
Vaihettumissuot ja rantasuot 2,37
Boreaaliset luonnonmetsät 29
Puustoiset suot 115

Suojelun perusteina olevat lajit

Namn

Vetenskapligt namn

liito-orava Ptermys volans

 

Julkaistu 8.10.2019 klo 12.35, päivitetty 8.10.2019 klo 12.35

Aihealue: