Rimpisuo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI 1200 724

Kunta

Suomussalmi

Pinta-ala

253 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi tai koodi)

Alueen kuvaus

Alue sijaitsee hieman vajaa 30 kilometriä Suomussalmen taajamasta koilliseen. Suomaaston poikki kulkee Rimpilamminsärkkä, jolla on jäkälätyypin männiköitä. Suoalueen metsäsaarekkeet ovat kuusivaltaisia.

Alue paikkatietoikkunassa

Alueen metsiä on aikoinaan kauttaaltaan harsittu, mutta niiden nykyinen rakenne on hyvin luonnontilaisen kaltainen. Paikoin kilpikaarnaisia ylismäntyjä on runsaasti. Harjun puusto on iäkästä. Kuusikoissa ja sekametsissä lahopuusto on monipuolista ja pääpuulajeilla on lahojatkumo. Alueella on myös hiiltynyttä puuta metsäpalojen jäljiltä.

Suojeluperusteet ja -tavoite

Rimpisuon alue kuuluu Kalevalapuistoon ja on osa Kainuun itärajan vanhojen metsien suojeluverkostoa. Alueella on myös merkitystä aapasoiden ja puustoisten soiden sekä pienvesien suojelun kannalta. Alueeseen sisältyy luonnontilainen harjuselänne.

Merkittävimmät alueen perustamis- ja suojeluperusteet ovat seuraavat luontodirektiivin luontotyypit:

9010* Luonnonmetsät 122 ha
91D0* Puustoiset suot 78 ha

*Priorisoitu luontotyyppi

Lisäksi muut Natura-tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2. mainitut ja edustavuudeltaan vähintään merkittävät luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin. Kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Natura -tietolomake

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Alueen toteutustapa on luonnonsuojelulaki ja vesialueilla vesilaki. Alueella on perustettu Rimpisuon luonnonsuojelualue, joka kattaa 99,3 % Natura-alueesta.

Uhanalaiset lajit (2019 luokitus)

kalkkikääpä Antrodia crassa EN
Julkaistu 6.9.2013 klo 10.52, päivitetty 26.2.2020 klo 9.37

Julkaisija: