Rimpijärvi - Uusijärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1101405
Kunta Ii (Kuivaniemi)
Simo
Pinta-ala (ha) 1 391
Aluetyyppi SCI/SPA

Alueen kuvaus

Alue on yksi edustavimpia Pohjois-Pohjanmaan rimpisoita, jolla on hyvin edustava linnusto. Alueella on sekä aapa- että keidassoita. Suoalueen vaihtelevuutta lisäävät useat suolammet ja -järvet, jotka ovat tärkeitä linnustolle. Rimpisuon ja Jäkäläsuon välissä on metsäsaarekkeiden muodostama "vyö". Alueen eteläosassa sijaitsevasta Uusijärvestä laskee puro etelään lisäten alueen suovalikoimaan myös hieman rehevyyttä.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alue on suojeltu soidensuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet 1
Pikkujoet ja purot <1
Keidassuot* 10
Aapasuot* 85
Silikaattikalliot <1
Luonnonmetsät* <1

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Ampuhaukka Falco columbarius
Hiiripöllö Surnia ulula
Huuhkaja Bubo bubo
Kalatiira Sterna hirundo
Kapustarinta Pluvialis apricaria
Kuikka Gavia arctica
Kurki Grus grus
Lapintiira Tringa paradisaea
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Metso Tetrao urogallus
Palokärki Dryocopus martius
Pohjantikka Picoides tridactylus
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Suokukko Philomachus pugnax
Suopöllö Asio flammeus
Teeri Tetrao tetrix tetrix

Lisäksi uhanalainen laji, jonka tiedot ovat salassapidettäviä.

Julkaistu 21.8.2013 klo 15.16, päivitetty 23.8.2013 klo 8.29