Riihikallio-Pilkanmäki

Koodi FI0301001
Kunta Asikkala, Hollola
Pinta-ala (ha) 64
Aluetyyppi SCI ja SPA

Alueen kuvaus

Riihikallion-Pilkanmäen kohde muodostuu kolmesta lehtipuuvaltaisesta metsäalueesta, joista kaksi on Hollolan puolella. Asikkalaan kuuluva Riihikallio on vanha, osittain lehtomainen rinnemetsä, jossa on paikoin lehtokasvillisuutta, mm. näsiää ja imikkää. Puustossa on runsaasti järeitä koivuja, tervaleppiä, raitoja sekä harvakseltaan iäkkäitä haapoja ja joitakin metsälehmuksia. Myös lahopuuta on melko runsaasti. Alue on tärkeä vanhaa ja lahoavaa lehtipuustoa hyödyntävälle eliöstölle.

riihpilk.jpg

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät

3

 *Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset mäntyvaltaiset vanhat metsät

6

 *Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät

47

 *Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat lehtipuuvaltaiset metsät

44

 *priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

  • liito-orava

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

  • harmaapäätikka
  • palokärki
  • pyy
  • uhanalainen laji
  • viirupöllö

Muita huomionarvoisia lajeja:

  • pikkutikka
  • hiirihaukka VU

Suojelutilanne

 Suojeltu  100 %

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Riihikallio-Pilkanmäki on kokonaan valtion omistuksessa ja se kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Riihikallio on Päijät-Hämeen maakuntakaavassa SL-merkinnällä.

Suojeltu luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 14.8.2013 klo 14.19, päivitetty 7.3.2014 klo 16.46

Julkaisija: