Revonneva - Ruonneva

Koodi FI1105001
Kunta Siikajoki (Ruukki)
Liminka
Lumijoki
Pinta-ala (ha) 3 814
Aluetyyppi SCI/SPA

Alueen kuvaus

Revonnevan-Ruonnevan alue on karujen aapa- ja keidassoiden sekayhdistymänä laajuudessaan merkittävä suoalue Perämeren rannikkoseudulla. Se kuuluu Pohjois-Pohjanmaan 20 parhaan lintusuon joukkoon.

Alueella on runsaasti merenrannan entisiä rantavalleja, joiden väliset pitkänomaiset suojaksot ovat hyvin vetisiä rimpisoita. Laajempi hiekkainen muodostuma, Naperonkankaan-Tiperonkankaan harju, erottaa Revonnevan ja Ruonnevan toisistaan. Revonnevalla vaihtelevat rämeet ja nevat, joiden lisäksi alueella on kaksi rahkasammalkeidasta. Ruonneva on keskeltä keidassuota ja laitaosiltaan aapasuota. Rahkanevan keskellä on Aaltokangas, jolla on vanhoja dyynikenttiä.

Kaarrot ovat kuivia kankaita ja osalla on tehty harsintahakkuita. Peurakaarojen alueella on pienialainen metsäpaloala.

Suojelutilanne (%)

Ei suojeltu.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alue sisältyy valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan.

Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet <1
Keidassuot* 42
Aapasuot* 49

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Ampuhaukka Falco columbarius
Kapustarinta Pluvialis apricaria
Kurki Grus grus
Liro Tringa glareola
Metso Tetrao urogallus
Pikkulepinkäinen Lanius collurio
Pyy Bonasa bonasia
Sinisuohaukka Circus cyaneus
Suopöllö Asio flammeus

Lisäksi yksi uhanalainen laji, jonka tiedot ovat salassapidettäviä.

Julkaistu 23.8.2013 klo 14.34, päivitetty 23.8.2013 klo 14.34