Repovesi

Koodi

FI0424001

Kunta

Valkeala, Mäntyharju

Pinta-ala

4081 ha

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus

Repoveden alue on Etelä-Suomen järviluonnossa poikkeuksellinen, metsien ja kymmenien järvien muodostama karu erämaa. Alue on topografialtaan hyvin voimakas.

Repovedellä on mäki- ja vuorimaata, runsaasti kalliopaljastumia, luolamuodostumia, useiden kymmenien metrien korkuisia jyrkänteitä (Suomen suurimpia), rotkomaisia järviä, lampia ja puroja.

Jyrkänteiden juurella on komeita lohkareikkoja. Alueella on useita luode-kaakko- ja koillis-lounaissuuntaisia murtumalinjoja.

Alueen kallioperä koostuu lähes täysin mikrokliinigraniitista ja rapakivigraniitista. Maaperä on vähäravinteista ja hyvin ohutta, pääasiassa moreenia. Vaikka maaperä on karua, voimakas topografia mahdollistaa pienilmastoltaan erikoisten biotooppien muodostumisen (esim. kallionaluslehdot).

Alue on Kaakkois-Suomen oloissa poikkeuksellisen erämaisena säilynyt järvi- ja metsäalue. Rakentamatonta rantaa on noin 90 km. Repovedellä on vielä lähes luonnontilaisia pienvesiä.

Vesistön puhtaus, hyvin säilynyt luonnontilaisuus ja tyypillinen suomalainen järviluonto ovat perustana Repoveden luonnonsuojelulliselle arvolle. Sillä on arvoa myös retkeily- ja virkistysalueena. Repovesi soveltuu luonnontilaisena vertailukohteena tutkimuskäyttöönkin. Repovedeltä on löytynyt esihistoriallisia kalliomaalauksia.

Teeri (Tetrao tetrix) on Suomen erityisvastuulaji. Uhanalainen laji on ollut ajoittainen vierailija alueella. Alueella esiintyvistä lajeista eräät hyönteiset, kasvit sekä linnuista riekko (Lagopus lagopus) ovat alueellisesti uhanalaisia. Lintudirektiivin lajeista erityisesti alueen kaakkurikanta on merkittävä.

Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita.

Linkki karttanäkymään

Suojelutilanne

Maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue     16 %
Ei suojeltu                                                                             84 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Repovesi kuuluu rantojensuojeluohjelmaan. Alueella on useita arvokkaita pienvesiä ja kallioalueita. Kansallispuistokomitean mietinnossä aluetta on kaavailtu kansallispuistoksi.

Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulain keinoin perustamalla luonnonsuojelualueita ja vesialueilla vesilailla.

Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

Julkaistu 2.9.2013 klo 16.03, päivitetty 11.6.2015 klo 10.37