Rengassalo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0336003
Pinta-ala: 109 ha
Kunta: Parkano
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Rengassalo kartalla

Alueen kuvaus

Rengassalo on Parkanossa sijaitseva erittäin edustava vanhojen metsien suojelualue. Metsä on pääosin sekametsää, jossa valtapuuna on paikoin mänty, paikoin kuusi. Myös suuria lehtipuita (koivuja ja haapoja) on jonkin verran. Varsinkin alueen keskiosassa oleva Puukkokangas on erityisen edustavaa aluetta vanhoine kuusineen, haapoineen ja raitoineen. Alueella on myös kosteita korpinotkelmia ja pohjois-itäosissa rämealue.

Edustavuutta osoittaa mm. aarniometsiä indikoivien jäkälälajien runsaus (16 lajia). Linnustollisessa mielessä hyvin tärkeä alue kolopesijöille, sillä suurissa männyissä on silmiinpistävän paljon koloja. Ritaojan varsi on tärkeä ruokailualue liito-oravalle, jonka elinalue jää nykyisen suojelualueen ulkopuolelle.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojelualue muodostaa pääosan alueesta, lisäksi kohteeseen kuuluu valtion omistamaa suojelematonta aluetta.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
7110 Keidassuot 30
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 57
91D0 Puustoiset suot 41

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 21.11.2019 klo 14.30, päivitetty 21.11.2019 klo 14.33

Julkaisija: