Rekijokilaakso

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200102
Salo, Somero
1209 ha
SAC

kartta

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (Hae "Rekijokilaakso")

Tiivistelmä alueen Natura-tietolomakkeesta (pdf)

Alueen Natura-tietolomake (pdf)

Alueen kuvaus

Uskelanjokeen laskeva Rekijoki on uurtanut savikkoisten maiden halki kulkiessaan syvän, jyrkkärinteisen ja polveilevan jokilaakson. Tasaiset maat on otettu viljelykseen ja jokilaaksojen rinteitä on käytetty perinteisesti karjan laidunmaina. Laidunnuksen myötä syntyneet perinnebiotoopit edustavat pääasiallisesti tuoreita niittyjä. Kasvillisuus on säilyttänyt avoimuutensa ja runsaan lajistonsa. Vain niillä paikoilla missä laidunnus on lakannut, on alkanut kasvillisuuden umpeenkasvu. Kauniisti kukkivan ruohoston ohella alueella on runsas perhoslajisto, johon kuuluu myös uhanalaisia lajeja. Erityisesti Häntälän niityt ovat maisemaltaan harvinaisen viehättäviä. Alueen kulttuuriarvoja korostaa paikoin perinteisenä säilynyt rakennuskanta.

Alue on kokonaisuudesssaan eräs Suomen edustavimmista ja laajimmista perinnemaisemakohteista, jossa on myös merkittäviä vanhan metsän arvoja pääosin pohjoiseen avautuvilla rinteillä. Alueen tilaa tulisi kohentaa ja edistää peruskunnostuprojektein ja pääasiassa maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksin. Alueella markkinoidaan aktiivisesti vapaaehtoisen suojelua METSO-ohjelman kautta.

Kohdealueella kasvaa myös joitakin paikallisesti harvinaisia lajeja, joita ei ole luokiteltu uhanalaisiksi Varsinais-Suomessa. Tällainen laji on mm. täällä lounaisella rajallaan oleva kullero  ja silmälläpidettävä vienansara .

Suojelutavoite ja toteutuskeinot

Kaikkien tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelun ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • osalla alutta vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • osalla aletta vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä
  • paikoin luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein 
  • paikoin luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. 

Häntälä-Talvisilta ja osa Perttelin alueesta maakuntakaavassa osoitettu suojelualueiksi. Kiikalasta osa on ge-alueena. Toteuttamistapoina ovat pääasiassa sopimus maanomistajan kanssa ja osin luonnonsuojelulaki. Luonnonsuojelualueet on toteutettu pääosin yksityisin rauhoituksin. Vesialueet toteutetaan vesilailla.

Julkaistu 14.8.2013 klo 10.19, päivitetty 26.5.2020 klo 13.40

Aihealue: