Rauvolanlahti

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200060
Turku, Kaarina
366 ha
SAC ja SPA

kartta

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (Hae "Rauvolanlahti")

Tiivistelmä alueen Natura-tietolomakkeesta (pdf)

Alueen Natura-tietolomake (pdf)

Alueen kuvaus

Katariinanlaaksossa on moreeniharjanteita ja kallioita sekä rinneketoja, joilla on ns. etelävuoren tyyppilajeja. Katariinanlaakson ja Rauvolanlahden alueella on useita lehtometsiköitä ja mataloituva merenlahti. Friskalanlahti koostuu yhdestä suuremmasta ja kahdesta suppeammasta matalasta merenlahdesta. Friskalanlahden alueella on useita arvokkaita lehtokohteita.

Katariinanlaaksossa on runsaasti kasviharvinaisuuksia ja myös edustava selkärangaton eläimistö, johon kuuluu useita tammesta riippuvaisia lajeja. Alueella on runsas sienilajisto ja geologisia muistomerkkejä. Kohde on myös koulujen opetuskohde. Friskalanlahti ja Rauvolanlahti ovat reheviä merenlahtia, joilla esiintyy useita vähälukuisia kosteikkolintuja pesivänä ja levähtävänä. Kulhon saari täydentää kokonaisuutta. Alueet ovat kaupunkiympäristössä myös tärkeitä virkistyskäyttökohteita lintutorneineen ja opastettuine polkuineen.

Suojelutavoite ja toteutuskeinot

Kaikki tietolomakkeen taulukon 3.1 luontotyypit ja taulukon 3.2 lajit (lukuun ottamatta populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys 
  •  lajien ja elinympäristöjen tila säilytetään myös alueen käyttöä ohjaamalla
  •  lajien ja niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä
  • lajien ja niiden elinympäristöjen määrää lisätään elinympäristön ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, joilla myös parannetaan elinympäristöjen laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta.

Rauvolanlahden rantaniitty, osa Katariinanlaakson lehdoista, Friskalanlahdesta, Kulhon saaresta sekä Vaarniemi ovat luonnonsuojelualueita. Katariinankivi, Katariinantammi, Laukkavuoren muinaishauta, alueen itäosan kallio ja Vartiotulivuori ovat rauhoitettuja muinaismuistoja. Suurin osa Rauvolanlahden ja Friskalanlahden alueesta kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan. Maakuntakaavassa alue kuuluu SL- ja Salueisiin.

Suurin osa Rauvolanlahdesta ja Friskalanlahdesta, Vaarniemenkallio, Katariinanlaakso, Laukkavuori, Kulhon länsipuoli ja Linnavuori toteutetaan luonnonsuojelulailla. Muut alueet suojellaan rakennuslailla /kaavalla.

Julkaistu 7.8.2013 klo 15.49, päivitetty 28.2.2020 klo 12.50

Aihealue: