Hyppää sisältöön

Raattaniemi-Vekaraniemi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0321003
Pinta-ala: 89 ha
Kunta: Ylöjärvi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Raattaniemi-Vekaraniemi kartalla

Alueen kuvaus

Raattaniemen alue on Aurejärven itärannalla sijaitseva valtion luonnonsuojelualue ja vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Se on pääasiallisesti mustikkatyypin kuusikkoa, mutta korkeammilla harjanteilla on myös kuivaa mäntykangasta. Korpimaisia kuusikoita on Iso Raattalahteen virtaavan puron rannoilla. Aurejärven rannoilla ja saarissa on komeita kallioita.

Kohde on arvokas vanhan metsän alue, mikä voidaan päätellä mm. indikaattorijäkälien määrästä (13 lajia). Rantametsät lisäävät alueen monimuotoisuutta.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde. Muodostettu kokonaan valtion luonnonsuojelualueeksi.

Suojelu toteutettu luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
8230 Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii) 1,5
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 75
91D0 Puustoiset suot 7,6

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 30.10.2019 klo 15.27, päivitetty 30.10.2019 klo 15.27

Julkaisija: