Raahen saaristo

Koodi FI1104600
Kunta Raahe
Pinta-ala (ha) 2 240
Aluetyyppi SCI/SPA

Alueen kuvaus

Raahen saaristo on Pohjanlahdella ainoa merkittävä saaristo Rahjan ja Oulunsalon välisellä alueella. Alueelle on tyypillistä voimakas maankohoaminen, joka muuttaa maaston muotoja. Saaristo on maisemallisesti arvokas kokonaisuus, jota ovat muovanneet maankohoamisen lisäksi laidunnus, kalastus ja merenkulku.

Saariston uloimmilla luodoilla pensasmaista leppää kasvavat karikot ovat vallitsevia. Suuremmissa saarissa esiintyy leppälehtoja sekä pihlajaa ja koivuja. Edustavimmat lehtometsät ovat Äijä-Ämmässä. Iso Kraaseli on merkittävin uhanalaisten kasvilajien esiintymispaikka. Saariston alueelta on löydetty 20 uhanalaista kasvilajia. Ruijanesikkoa tavataan mm. Iso Kraaselissa. Laji on taantunut voimakkaasti koko Perämeren rannikolla laidunnuksen loputtua ja rantojen kasvaessa umpeen. Alueella on kohtalaisen arvokas pesimälinnusto. Linnustollisesti saariston arvokkaimpia paikkoja ovat vähäkasvuiset ja puuttomat riutat, kuten Selkämatala ja Kallanriutta.

Raahen saaristossa on ainoastaan loma-asutusta. Iso Kraaselissa on kulttuurihistoriallisesti arvokkaat luotsitupa ja vanha pooki.

Suojelutilanne (%)

Yksityinen suojelualue <1

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Raahen saaristo sisältyy valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Saaristossa on 1,7 hehtaarin yksityismaiden luonnonsuojelualue sekä 0,5 hehtaarin valtionmaan luonnonsuojelualue.

Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena ja/tai vesilain nojalla sekä rakennuslain nojalla. 

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Rannikon laguunit* <1
Kivikkorannat <1
Ulkosaariston saaret ja luodot 11
Merenrantaniityt* 1
Itämeren hiekkarannat <1
Liikkuvat rantakauradyynit <1
Vaihettumissuot ja rantasuot <1
Lähteet ja lähdesuot <1
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheen luonnontilaiset metsät* 2

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Ampuhaukka Falco columbarius
Kaakkuri Gavia stellata
Kalatiira Sterna hirundo
Kapustarinta Pluvialis apricaria
Kuikka Gavia arctica
Lapintiira Sterna paradisaea
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus
Pyy Bonasa bonasia
Räyskä Sterna caspia
Sinirinta Luscinia svecica
Suokukko Philomachus pugnax
Uivelo Mergus albellus

Lisäksi yksi uhanalainen laji, jonka tiedot ovat salassapidettäviä.

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Ruijanesikko Primula nutans

Julkaistu 11.9.2013 klo 14.48, päivitetty 11.9.2013 klo 14.47