Pyssyharju

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0500022
Kunta Heinola
Pinta-ala (ha) 118
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Pyssyharju on pohjois-eteläsuuntainen, kulttuurimaisemaan liittyvä ympäristöstään selvästi erottuva harjualue. Harjujaksoon kuuluu jyrkkärinteistä harjuselännettä, deltamainen laajentuma sekä sulavesiuomien ja harjuhaudan yhdistelmä. Alueen mäntyvaltaiset metsät ovat usein heinittyneitä. Rinteillä tavataan myös kuusivaltaista tuoretta ja lehtomaista kangasmetsää. Länsirinteillä esiintyy puolilehtokasvillisuutta. Paikoin on hyvää harjukasvilajistoa, kuten idänkeulankärkeä, kangasvuokkoa, mäkilehtolustetta, häränsilmää ja harjusormisaraa.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit  39

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • metsävirna
 • ahokirkiruoho VU
 • lehtoneidonvaippa
 • keltamaite
 • häränsilmä
 • hietaorvokki
 • kangasajuruoho NT
 • harjusormisara
 • mäkilehtoluste
 • kangasvuokko VU
 • idänkeulankärki

Suojelutilanne (%)

 Ei ole suojeltu.

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Suojellaan rakennus-, maa-aines- ja luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 14.8.2013 klo 13.08, päivitetty 11.3.2014 klo 15.48

Julkaisija: