Pyhäniemi

Koodi FI0500108
Kunta Mäntyharju
Pinta-ala (ha) 58
Aluetyyppi SCI ja SPA

Pyhäniemen Natura-alueen kartta (pdf, 226 Kb)

Alueen kuvaus:

Pyhäniemen tilaan kuuluvat vanhat, edustavat, joskin rapistuneet rakennukset, pihapiiriä ympäröivät pellot sekä laajat metsäalueet. Metsäalueista osa on taimikkoa, mutta osa on erittäin edustavaa vanhaa koivumetsää. Metsät ovat tuoretta ja lehtomaista kangasta. Puusto on erirakenteista, ja sekapuuna esiintyy mäntyä ja haapaa. Lahopuuta on runsaasti. Lahopuuston järeys ja lahoaste vaihtelevat paljon.

Edustava vanhan koivumetsän kohde. Alue on merkittävä erittäin uhanalaisen lintulajin elinalue.

Alueen luontotyypit ja lajit

* = ensisijaisen tärkeä luontotyyppi tai laji

Luontodirektiivin luontotyypit (%):

*Boreaaliset luonnonmetsät 40

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Uhanalainen laji Alueella 1 laji

Muut lajit:

Pikkutikka Dendrocopos minor
Pyrstötiainen Aegithalos caudatus

Suojelutilanne (%): 

Ei suojeltu 100

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Kohde kuuluu uhanalaisen lajin suojelusuunnitelman I-alueisiin. Perinnebiotooppi, jolla olevan perinnetilan rakennuksia korjataan. Kohde on hankittu valtiolle pientä eteläistä osa-aluetta lukuunottamatta.

Toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, rakennuslaki

Toteutustilanne: pääosa alueesta (pohjoinen alue) valtion omistuksessa

Julkaistu 8.7.2013 klo 12.28, päivitetty 2.9.2013 klo 10.01