Hyppää sisältöön

Pyhäjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0406003

Kunta

Iitti, Jaala, Valkeala

Pinta-ala

529 ha

Aluetyyppi

SAC ja SPA

Alueen kartta

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Kohde käsittää Pyhäjärveen laskevan Lintukymin sekä viisi erillistä matalaa  järvenlahtea, joista neljä on Pyhäjärven altaassa (Suolalahti, Kyrönlahti, Jaalanlahti ja Tervolanlahti) ja yksi Pyhäjärveen yhteydessä olevan salmen suulla Urajärvellä (Mukulanlahti). Kaikkia alueita luonnehtii runsas  ilmaversoiskasvillisuus, valtalajeina järviruoko (Phragmites australis), järvikorte (Equisetum fluviatile), järvikaisla (Scirpus lacustris) ja luhtaisilla rantaniityillä sarat (Carex spp.). Kelluslehtiskasvustoissa valtalaji on ulpukka (Nuphar lutea).

Pyhäjärven lahdet ovat merkittäviä kosteikkolintujen pesimäalueita. Alueella pesii vaateliaita ruovikkolajeja, kuten esim. kaulushaikara, ruskosuohaukka ja luhtahuitti. Myös vesilintujen ja kahlaajien muutonaikaisena levähdysalueena alueella on suuri merkitys. Selkävesillä on merkitystä vesi- ja lokkilintujen ruokailu- ja  levähdysalueena. Eniten alueen luonteeseen lintuvetenä vaikuttaa säännöstelytoimenpiteet, jotka tasoittavat Pyhäjärven vedenkorkeuden vaihtelua vähentäen alueen tulvaniittyjä. Tästä kärsivät todennäköisesti eniten
muuttoaikoina niityillä levähtävät kahlaajalinnut.

Suojelutavoitteet

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamlla. 
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Linkki tietolomakkeelle, jonka taulukossa 3.1 luontotyypit ja 3.2 lajisto.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa vesilailla.

Suojelun perustana olevat luontotyypit

Nimi Pinta-ala hehtaaria
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 58
Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 4
Keidassuot 14
Vaihettumissuot ja rantasuot 74
Fennoskandian metsäluhdat 3
Puustoiset suot 13

 

Lajit

Laji Tieteellinen nimi
rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus
jouhisorsa Anas acuta
lapasorsa Anas clypeata
heinätavi Anas querquedula
metsähanhi Anser fabalis
harmaahaikara Ardea cinerea
punasotka Aythya ferina
tukkasotka Aythya fuligula
kaulushaikara Botaurus stellaris
lapinsirri Calidris temminckii
ruskosuohaukka Circus aeruginosus
sinisuohaukka Circus cyaneus
ruisrääkkä Crex crex
pikkujoutsen Cygnus columbianus bewickii
laulujoutsen Cygnus cygnus
nuolihaukka Falco subbuteo
kurki Grus grus
selkälokki Larus fuscus fuscus
pikkulokki Larus minutus
naurulokki Larus ridibundus
jänkäkurppa Lymnocryptes minimus
uivelo Mergus albellus
keltavästäräkki Motacilla flava
suokukko Philomachus pugnax
mustakurkku-uikku Podiceps auritus
härkälintu Podiceps grisegena
luhtahuitti Porzana porzana
kalatiira Sterna hirundo
mustaviklo Tringa erythropus
liro Tringa glareola
punajalkaviklo Tringa totanus
täplälampikorento Leucorrhinia pectoralis

 

Julkaistu 30.8.2013 klo 16.00, päivitetty 26.9.2019 klo 14.58