Pyhäjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0900027
Pinta-ala: 1935 ha
Kunta: Saarijärvi, Äänekoski
Aluetyyppi: SAC/SPA
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Pyhäjärvi on kirkasvetinen ja karu järvi, jonka happitilanne on hyvä. Säännöstelyä lukuun ottamatta Pyhäjärvi on varsin luonnontilainen ja sen saaristo on edustava näyte karusta selkävesiluonnosta. Kohteen kallioperä muodostuu happamista syväkivistä. Maaperää peittää paksu moreenikerros. Kallioperä on vain paikoin paljaana. Moreeni on varsin lohkareista ja kivistä, minkä vuoksi etenkin rannoilla esiintyy laajoja louhikoita ja kivikoita. 

Rantojen kasvillisuus on karua ja rannoilla on paikoin laajahkoja kasvipeitteettömiä rantakallioita. Ylempänä esiintyy jäkälä tai sammal-varpupeitteisiä tai jäkäläpeitteisiä silokallioita. Selkävesillä kasvillisuus on niukkaa koostuen lähes pelkästään uposlehtisistä kasveista kuten lahnaruohoista. Hiekkarannoilla kasvaa runsaasti nuottaruohoa.

Iissalon saaressa on pienialainen lehto, jonka kenttäkerroksessa kasvaa mm. mustakonnanmarja, kevätlinnunherne, lehto-orvokki ja lehtoarho. Kallioiden laelta avautuvat hienot järvimaisemat. Alueen eläimistö on tyypillistä karujen selkävesien lajistoa. Järven kalakanta on jonkin verran kärsinyt säännöstelystä.

 

Kalassa juuri ennen jäidentuloa

Kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä Saarijärven ja Äänekosken kaupunkien alueille sijoittuva Saarijärven reitin keskusallas. Rajaukseen sisältyy järven itäosan sirpaleista saaristoa sekä pieniä mannerrannan osuuksia. Linnustonsuojelukohteina pienet saaret ja luodot ovat arvokkaita. Tyypillisten selkävesilintujen kuikan, selkälokin ja kalatiiran lisäksi saarissa pesii riekko (tietolomakkeen kohta 3.3, muut tärkeät lajit; ks. karttapalvelu).

Pahimpana uhkana järviluonnolle on mökittyminen ja rauhattomuuden lisääntyminen. Rannoilla uhkina voivat olla mm. metsänhakkuut. 

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

  • Suurimmalta osaltaan rantojensuojeluohjelman aluetta ja seutukaavan 4. vk av ja 5. vk av 831
  • Saarijärven puolella maa-alueet ovat vahvistamattoman rantayleiskaavan SL- ja MU -varauksia, seutukaavan 4. vk SL, 5. vk SL 622
  • Äänekosken puolella maa-alueet ovat vahvistetun rantayleiskaavan SL- ja MU -varauksia
  • Ostettu tai vaihdettu valtiolle luonnonsuojelu tarkoituksella 67 ha
  • Rauhoitettu 152,5 ha 

Suojelun toteuttamiskeinot:

  • Luonnonsuojelulaki: maa-alueet (osa voi toteutua rakennuslailla vahvistetun rantayleiskaavan määräysten mukaisesti)
  • Vesilaki: vesialueet 

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3110 Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) 1690
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,3
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,00097
8230 Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii) 20
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 8,3
9050 Boreaaliset lehdot 0,5
91D0 Puustoiset suot 1,2

Lajit 

Koodi Laji Tieteellinen nimi
A223 helmipöllö Aegolius funereus
A179 naurulokki Chroicocephalus ridibundus
A236 palokärki Dryocopus martius
A098 ampuhaukka Falco columbarius
A099 nuolihaukka Falco subbuteo
A096 tuulihaukka Falco tinnunculus
A002 kuikka Gavia arctica
A640 selkälokki Larus fuscus fuscus
A107 teeri Lyrurus tetrix
A006 härkälintu Podiceps grisegena
A193 kalatiira Sterna hirundo

 

 

Julkaistu 2.7.2013 klo 10.33, päivitetty 12.8.2019 klo 13.12