Pyhäjärvi

 Alueen koodi: FI0900027
 Pinta-ala: 1935 ha
 Kunta: Saarijärvi,Äänekoski
 Aluetyyppi: SCI ja SPA

Pyhäjärvi on kirkasvetinen ja karu järvi, jonka happitilanne on hyvä. Säännöstelyä lukuunottamatta Pyhäjärvi on varsin luonnontilainen ja sen saaristo on edustava näyte karusta selkävesiluonnosta. Kohteen kallioperä muodostuu happamista syväkivistä. Maaperää peittää vaiteleva paksu moreenikerros. Kallioperä on vain paikoin paljaana. Moreeni on varsin lohkareista ja kivistä, minkä vuoksi etenkin rannoilla esiintyy laajoja louhikoita ja kivikoita. 

Kalassa juuri ennen jäidentuloa

Rantojen kasvillisuus on karua ja rannoilla on paikoin laajahkoja kasvipeitteettömiä rantakallioita. Ylempänä esiintyy jäkälä tai sammal-varpupeitteisiä tai jäkäläpeitteisiä silokallioita. Selkävesillä kasvillisuus on niukkaa koostuen lähes pelkästään uposlehtisistä kasveista kuten lahnaruohoista. Hiekkarannoilla kasvaa runsaasti nuottaruohoa.Iissalon saaressa on pienialainen lehto, jonka kenttäkerroksessa kasvaa mm. mustakonnanmarja, kevätlinnunherne, lehto-orvokki ja lehtoarho. Kallioiden laelta avautuvat hienot järvimaisemat. Alueen eläimistö on tyypillistä karujen selkävesien lajistoa. Järven kalakanta on jonkin verran kärsinyt säännöstelystä. 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
 - Suurimmalta osaltaan rantojensuojeluohjelman aluetta ja seutukaavan 4. vk av ja 5. vk av 831
 - Saarijärven puolella maa-alueet ovat vahvistamattoman rantayleiskaavan SL- ja MU -varauksia, seutukaavan 4. vk SL, 5. vk SL 622
 - Äänekosken puolella maa-alueet ovat vahvistetun rantayleiskaavan SL- ja MU -varauksia
 - Ostettu tai vaihdettu valtiolle luonnonsuojelu tarkoituksella 67 ha
 - Rauhoitettu 152,5 ha 

 Suojelun toteuttamiskeinot:
 - Luonnonsuojelulaki: maa-alueet (osa voi toteutua rakennuslailla vahvistetun rantayleiskaavan määräysten mukaisesti)
 - Vesilaki: vesialueet 

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet   80
Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo 1
Boreaaliset lehdot  0

Lajit 

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
ampuhaukka
helmipöllö
kalatiira
kuikka
palokärki
teeri

Muuttolinnut:
härkälintu
naurulokki
nuolihaukka
selkälokki
tuulihaukka

Muuta lajistoa:
haapana
isokoskelo
kalalokki
rantasipi
riekko
tavi
telkkä
tukkakoskelo

Julkaistu 2.7.2013 klo 10.33, päivitetty 2.7.2013 klo 10.32