Pyhäjärven lintuvesi

Alueen koodi: FI0900097
Pinta-ala: 176 ha
Kunta: Konnevesi, Äänekoski
Aluetyyppi: SCI ja SPA

Pyhäjärvi on Konneveden ja Sumiaisten rajalla sijaitseva lintuvesikohde, jolla on myös kasvistollista arvoa. Järven rakenteellisesti monipuolinen ja laaja luhtavyöhyke kiertää koko järven yhtenäisenä, mutta ulkoreunaltaan piisamien aikaansaannosten takia pirstaleisena. Itärannalla on laidunniittyä. Linnustoltaan Pyhäjärvi on Keski-Suomen arvokkaimpia lintuvesikohteita, jolla on merkitystä sekä levähdys että pesimisalueena.

Pyhäjärven umpeenkasvua on kiihdyttänyt järven lasku-uoman perkaaminen alueen alavien peltojen ja metsämaiden kuivattamiseksi vuonna 1959. Pyhäjärven veden laskun estämiseksi rakennetulla padolla ei ole saatu estettyä umpeenkasvua. Umpeenkasvua ovat kiihdyttäneet myös järven valuma-alueella tehdyt ojitukset, jotka ovat tuoneet järveen lisää kiintoainesta. Järvelle on tehty kunnostussuunnitelma. Kunnostuksen yhteydessä kortteikkoja on tarkoitus aukottaa ruoppaamalla, ja lisäksi veden pintaa nostetaan. Näin saadaan vesilinnuille monipuolisempi ympäristö. Kunnostustoimet on käynnistetty.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Lintuvesien suojeluohjelma
- Seutukaavan 1. vk SU1, 5. vk SL 617

Suojelun toteutuskeinot:
- Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Vaihettumissuot ja rantasuot  69

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:
mustatattiainen

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
ampuhaukka
kalatiira
kurki
laulujoutsen
liro
luhtahuitti
mustakurkku-uikku
pikkulokki
ruskosuohaukka
sinisuohaukka
suokukko
uivelo
vesipääsky
uhanalainen laji
uhanalainen laji
uhanalainen laji

Muuttolinnut:
harmaahaikara
heinätavi
härkälintu
jouhisorsa
jänkäkurppa
lapasorsa
metsähanhi
mustaviklo
naurulokki
nuolihaukka
punajalkaviklo

Muuta lajistoa:
haapana
isokuovi
metsäviklo
pensastasku
silkkiuikku
sinisorsa
taivaanvuohi
tavi
telkkä
töyhtöhyyppä
tukkasotka
valkoviklo
konnanulpukka

Julkaistu 2.7.2013 klo 10.58, päivitetty 2.7.2013 klo 10.58