Pyhä-Häkin alue

Alueen koodi: FI0900069
Pinta-ala: 2125 ha
Kunta: Saarijärvi, Kannonkoski
Aluetyyppi: SCI ja SPA

Pyhä-Häkin alue sijaitsee Saarijärven ja Kannonkosken rajalla. Sen ydinalueena on Pyhä-Häkin kansallispuisto, jolle ovat tyypillisiä karun Suomenselän vedenjakajamaat. Puiston alueella vuorottelevat kangasmetsät, avosuot, tiheät korvet ja mäntyä kasvavat rämeet. Pyhähäkin kansallispuiston metsät ovat Etelä-Suomen edustavimpia vanhoja metsiä. Pyhähäkin kansallispuiston eteläpuolella harjualue, jonka pohjoisosa on kansallispuiston sisällä. Eteläpuolinen puiston ulkopuolinen alue on enimmäkseen puustoltaan komeaa männikköä. Harjualueeseen kuuluu useita rinnakkaisia, paikoin toisissaan kiinniolevia harjuselänteitä sekä näiden välisiä harjukuoppia ja pitkiä harjuhautoja. Syvimmät supat ovat noin 10-15 m korkeita. Alueen eteläosassa on pitkä dyynimuodostuma.

Kansallispuiston länsipuolella sijaitseva harjujakso jatkuu puiston luoteispuolella. Alue on osa Pyhähäkinkin lävistävää luode-kaakkosuuntaista harjujaksoa, josta Natura-rajaukseen kuuluu ainoastaan Saarijärven kaupungin puoleinen Metsähallitukselle kuuluva alue. Seutu on asumatonta, mutta metsätaloudellisessa käytössä olevaa aluetta, jonka luonnonsuojelullinen arvo perustuu pienten järvien kirjavoimaan harjuluontoon.

Pyhähäkin kansallispuiston lounaispuolella sijaitsee erillinen Kylmämäen vanhojen metsien kohde. Alueella kasvaa pääosin mäntyvaltaisia kuivahkoja, kuivia ja osin tuoreitakin kangasmetsiä, jotka ovat iältään varttuneita ja ikääntyviä. Kuolleita pystypuita, keloja ja havupuiden maapuita on paikallisesti runsaasti. Vanhojen metsien piirteistä huomionarvoisia ovat etenkin aiemman puusukupolven mäntymaapuut, joiden kääpälajisto on arvokas. Maasto on paikoin hyvinkin lohkareista. Alueeseen sisältyy pieniä metsälampia ja niitä reunustavia soita. Saarijärven puolella soiden luonnontilaisuus on kärsinyt metsäojituksista.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
Alue käsittää Pyhä-Häkin kansallispuiston, seutukaavan harjujensuojeluvarauksen laajennuksineen Pyhä-Häkin eteläpuolisella harjualueella (3. vk S1, 5. vk S/ha 661), kansallispuiston luoteispuolisen metsähallituksen metsätalouskäytössä olevan harjualueen (josta 20 ha seutukaavan harjualuevarauksessa 3. vk S1, 5. vk S/ha 660) sekä Kylmämäen vanhojen metsien suojeluohjelma-alueen.

Suojelun toteutuskeinot:
Luonnonsuojelulaki: Pyhähäkin kansallispuisto (toteutunut), Kylmämäen metsät, osa kansallispuiston luoteispuolisesta harjualueesta
Maa-aineslaki, metsälaki, rakennuslaki, vesilaki: Kansallispuiston eteläpuolinen harjualue, valtaosa kansallispuiston luoteispuolisesta harjualueesta

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Atlantisen, kontinentaalisen ja boreaalisen alueen metsäiset dyynit  0
Humuspitoiset lammet ja järvet 3
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja  0
*Keidassuot  7
Muuttuneet ennallistamiskelpoiset keidassuot  4
Vaihettumissuot ja rantasuot  1
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0
Letot 0
*Aapasuot  3
Kasvipeitteiset silikaattikalliot  0
Kallioiden pioneerikasvillisuus  0
*Boreaaliset luonnonmetsät  22
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit  4
*Puustoiset suot  24

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:
*liito-orava
korpikolva
lahokapo

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
ampuhaukka
helmipöllö
kaakkuri
kalatiira
kapustarinta
kehrääjä
kuikka
kurki
laulujoutsen
liro
mehiläishaukka
metso
palokärki
pikkulepinkäinen
pohjantikka
pyy
suopöllö
varpuspöllö
viirupöllö
uhanalainen laji
uhanalainen laji

Muuttolinnut:
metsäviklo
nuolihaukka
valkoviklo

Muuta lajistoa:
haarapääsky
harmaasieppo
hernekerttu
hiirihaukka
hippiäinen
hömötiainen
idänuunilintu
käenpiika
kanahaukka
käpytikka
keltasirkku
keltavästäräkki
kirjosieppo
kivitasku
kuusitiainen
lehtokerttu
leppälintu
mehiläishaukka
metsäkirvinen
niittykirvinen
pajusirkku
pensastasku
pikkukäpylintu
pikkusieppo
pikkutikka
pohjansirkku
punarinta
puukiipijä
rautiainen
räystäspääsky
sinipyrstö
talitiainen
töyhtötiainen
urpiainen
varpushaukka
västäräkki
vihervarpunen
isohukka
kuusenlaakavilistäjä
hoikkavilla
kaitakämmekkä
karjalanruusu
kultarypykkä
lettokilpisammal
mäntyraspikka (sieni)
metsänemä
punakämmekkä
raidantuoksukääpä
riekonkääpä
rimpivihvilä
riukukääpä
sirppikääpä
suomenlumme
suovalkku
vaaleasara

Julkaistu 3.7.2013 klo 14.51, päivitetty 3.7.2013 klo 14.51