Puujärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0100013

Kunta

Karjalohja

Pinta-ala

694 ha

Aluetyyppi

SCI

Tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (VNP 20.8.1998):
FI0100013.pdf

Alueen kuvaus

Natura 2000 -kohteeseen kuuluvat Karjalohjan kunnassa sijaitseva Puujärvi, järveen työntyvä Vuoriniemi, järven pohjoispuolella sijaitseva Heponiemen tammiston alue sekä järven luoteispuolella olevat Rautlammen ja Sikasuon alueet.

Puujärvi ympäröivine kohteineen muodostaa luontokokonaisuuden, jossa on järven lisäksi useita erilaisia arvokkaita luontotyyppejä: vanhaa metsää, pähkinälehtoa, jalopuumetsiköitä, kalkkikalliota ja luonnontilaista suota. Alueella on sekä valtakunnallisesti että Uudellamaalla uhanalaisten eläin- ja kasvilajien esiintymiä.

Puujärvi on maisemallisesti kaunis, karu ja kirkasvetinen järvi. Järvi rajoittuu idässä toiseen Salpausselkään. Puujärven valuma-alue on sen kokoon nähden pieni. Järvi on myös melko syvä. Veden vaihtuminen on näin ollen hidasta, viipymä on noin seitsemän vuotta. Puujärven veden laatu on luokiteltu erinomaiseksi. Järven vesipinta-ala on 6,5 km2.

Puujärvi valuma-alueineen on ympäristöministeriön asettaman vesistöjen erityissuojelutyöryhmän mietinnössä luokiteltu erityistä suojelua vaativaksi vesistöksi.

Heponiemen tammisto on laajahko yhtenäinen tammimetsä, jossa on runsaasti eri-ikäisiä tammia, myös erittäin suuria ja vanhoja. Heponiemen tammisto on Uudenmaan ainoa sisämaan tammimetsä, jossa on runsaasti vanhoja tammia, muut sijaitsevat rannikolla. Vanhojen tammien rungoilla on uhanalaista jäkälä- ja sienilajistoa, mm. härmahuhmarjäkälä (Sclerophora coniophaea) ja Uudellamaalla silmälläpidettävä silomunuaisjäkälä (Nephroma bellum).

Vuoriniemi on luonnoltaan monipuolinen alue, jolla on rehevää pähkinälehtoa, metsäistä kalkkikalliota ja lettoista saranevaa. Alueella on edustavaa kalkkialueen lehtoa (lajeja mm. lehtosinijuuri, lehtoneidonvaippa). Kallioseinämien sammallajistossa on uhanalaisia lajeja, mm. erittäin uhanalainen etelänhaivensammal (Cirriphyllum tommasonii).

Rautlammen alue muodostuu pohjoisosan boreaalisesta luonnonmetsästä ja etelän puronvarsilehdosta sekä niiden väliin jäävästä metsä- ja suoalueesta.

Luonnonmetsä on selkeästi luonnontilaista kuusikkoa. Alueen eteläosan purolaaksossa on lahopuustoista pähkinäpensaslehtoa. Lehdon tuntumassa elää liito-orava. Lehdon ja luonnonmetsän väliin jäävältä alueelta on runsaasti havaintoja lahopuilla ja kallioilla kasvavista valtakunnallisesti uhanalaisista sammalista ja jäkälistä. Metsien väliin jää myös luonnontilainen Rautlammen suo.

Sikasuo on ojittamatonta rämettä ja nevaa ja sen halki kulkee luonnontilainen puro. Puron varressa mineraalimaan rajalla on pienialainen tervaleppäluhta. Sikasuon tuntumassa sijaitseva Särkilampi on pikkuinen soiden lähes kokonaan ympäröimä lampi.

Sikasuon alueen arvot ovat luonnontilaisessa suossa ja purossa sekä pienessä tervaleppäluhdassa. Suolla kasvaa myös harvinaisia kasveja, mm. konnanlieko (Huperzia selago) ja suovalkku (Hammarbya paludosa).

Suojelun toteutuskeinot

Puujärven vesialueen suojelun toteutuskeinona on vesilaki. Vesilain keinoin turvataan veden laadun säilyminen, hydrologia ja järven vesikasvillisuus.

Vuoriniemi (pinta-alaltaan 6 ha), Heponiemen tammisto (4 ha) sekä Sikasuon alue (8 ha) on vahvistetussa Länsi-Uudenmaan seutukaavassa pääosin varattu suojelualueiksi (SL). Rautlammen alue (28 ha) ei ole mukana seutukaavassa eikä kuulu mihinkään suojeluohjelmaan. Näiden alueiden toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulain mukaisen suojelualueen perustaminen yhteensä 46 hehtaarin alueelle.

Julkaistu 25.7.2013 klo 11.41, päivitetty 25.7.2013 klo 12.02

Julkaisija: