Putkilahti

Alueen koodi: FI0900098
Pinta-ala: 226 ha
Kunta: Jyväskylä
Aluetyyppi: SAC/SPA
Alue kartalla:  Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Putkilahti on matala ja sokkeloinen Päijänteen lahtikompleksi, jonka rannoilla ja saarissa on perinteistä maatalouskulttuurimaisemaa. Alueen ranta- ja vesikasvillisuus on monipuolista ja rehevää. Matalilla rannoilla kasvaa yleensä saraikkoa ja laajoja järviruoikoita. Natura 2000 -kohde sisältää linnuston kannalta tärkeimmät Putkilahden kosteikkoalueet. Kohteeseen kuuluvat myös Putkilahteen rajautuvat Viljamensaaren lehtokohde, Aution perinnemaisemakohde sekä erillään sijaitseva Housuvuoren kallioalue.

Housuvuoren lakialueella on viistoja silokallioita ja karuhkoa kangasmetsää. Lounais-länsirinteessä on kaksi kaarevaa, portaittain laskeutuvaa jyrkännettä, joista eteläisempi on yli 30 metriä korkea. Rinteiltä on paljon lohkareita ja irtokiviä. Paikoin esiintyy myös rakkakivikoita. Housuvuorella on edustava uhanalaislajisto.

 

 

Aution tilan perinnemaisemakohteeseen kuuluu perinnebiotoopeista niittyjä, hakamaita ja metsälaidunta. Alueen tekee arvokkaaksi perinteisten maankäyttötapojen jatkuvuus, laidunnus, monipuolisuus, niityn lajirunsaus ja maisemalliset arvot.

Linnustollisesti, kasvistollisesti ja maisemallisesti arvokas kohde. Kohteella on merkitystä Keski-Suomessa uhanalaisten ja harvinaisten kosteikkolintulajien kuten kaulushaikaran ja rytikerttusen esiintymisalueena. Alueella esiintyvät kohdassa 3.3 (muut tärkeät lajit, ks. karttapalvelu) mainitut Keski-Suomessa uhanalaiset ja harvinaiset kasvit ja linnut. 

Uhkina voivat olla hakkuut, rantarakentaminen, perinneympäristöjen umpeenkasvu ja harkitsemattomat niittosuunnitelmat kosteikoilla. Alueen rakentamista säätelee vahvistettu rantayleiskaava.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä
 • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:

 • Putkilahti: valtakunnallinen maisema-alue, vahvistetun rantayleiskaavan varauksia, seutukaavan 5. vk am 785.
 • Viljamensaari: lehtojensuojeluohjelma, perinnemaisemainventoinnit, seutukaavan 4.vk SL, 5. vk SL 620
 • Autio: Perinnemaisemainventoinnit
 • Housuvuori: Arvokkaat kallioalueet

Suojelun toteutuskeinot:

 • Viljamensaari: Luonnonsuojelulaki
 • Housuvuori: Maa-aineslaki, metsälaki
 • Aution perinnemaisema-alueet: Sopimus ja EU:n maatalouden erityistuki
 • Putkilahden vesi- ja kosteikkoalueet: Rakennuslaki, vesilaki

Luontodirektiivin luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
6430 Kostea suurruohokasvillisuus 1
6510 Alavat niitetyt niityt (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 1
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 20
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 9
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 11
9050 Boreaaliset lehdot 15
9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 10
91D0 Puustoiset suot 1

 

Lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
A059 punasotka Aythya ferina
A021 kaulushaikara Botaurus stellaris
A215 huuhkaja Bubo bubo
A081 ruskosuohaukka Circus aeruginosus
A122 ruisrääkkä Crex crex
A179 naurulokki Chroicocephalus ridibundus
A038 laulujoutsen Cygnus cygnus
A236 palokärki Dryocopus martius
A099 nuolihaukka Falco subbuteo
A096 tuulihaukka Falco tinnunculus
A002 kuikka Gavia arctica
A001 kaakkuri Gavia stellata
A127 kurki Grus grus
A177 pikkulokki Hydrocoloeus minutus
A338 pikkulepinkäinen Lanius collurio
A234 harmaapäätikka Picus canus
A119 luhtahuitti Porzana porzana
A193 kalatiira Sterna hirundo
A108 metso Tetrao urogallus
A104 pyy Tetrastes bonasia
1082 isolampisukeltaja Graphoderus bilineatus 
1042 täplälampikorento Leucorrhinia pectoralis
1966 lietetatar Persicaria foliosa

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji.

 

Julkaistu 10.7.2013 klo 11.33, päivitetty 9.7.2019 klo 14.51