Puruvesi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0500035
Pinta-ala: 31963 ha
Kunta: Savonlinna, Kitee
Aluetyyppi: SAC
Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Puruveden Natura-alueen kartta (pdf, 1061 kt)

Alueen kuvaus

Puruvesi on päävirtaamasta erillään oleva Saimaan osa, joka koostuu laajoista selkävesistä ja niitä jakavista harjusaarista ja -niemistä. Alue on kokonaisuudessaan poikkeuksellisen karu.

Puruveden kallioperä muodostuu happamista syväkivistä, ja alueella on runsaasti erilaisia harjumuodostelmia. Kalliopaljastumia on vähän. Alue rajautuu toiseen Salpausselkään. Puruvesi on maisemallisesti hyvin avara suurten selkien ja matalien rantojen vaikutuksesta.

Puruvesi on vesistönä huippuoligotrofinen nuottaruohotyypin järvi. Sen veden laatu on erinomainen. Ravinne- ja humuspitoisuudet ovat alhaisia. Puruvedelle on tyypillistä runsas pohjaversoiskasvillisuus, jonka valtalajeina ovat nuottaruoho ja lahnaruoho. Alueen saarten ja mannerrantojen kasvillisuus on harjualueille tyypillistä. Metsät ovat pääosin karun ja kuivan kankaan männiköitä. Rantojen kasvillisuus on hyvin niukkaa.

Puruvedellä on elänyt saimaannorppa vielä 1950-alussa, jolloin se todennäköisesti metsästyksen seurauksena hävisi. Vuonna 1980 alkaneen kannan seurannan aikana Puruvedellä on melko säännöllisesti havaittu avovesiaikaan liikkuvia norppia. Vuonna 2007 havaittiin norppien talvipesiä, eli ympärivuotista esiintymistä Puruvedellä. Vuonna 2018 Puruvedellä syntyi kuutti, mikä kertoo norppakannan vakiintumisesta uudelleen ja osoittaa alueen olevan merkityksellinen saimaannorpan elinympäristönä.

Puruvesi on veden laadultaan erinomaisen puhdas- ja kirkasvetinen nuottaruoho-tyypin järvi. Puruveden uhkana on hajakuormituksen aiheuttama vähittäinen nuhraantuminen. Hajakuormitusta aiheuttavat etupäässä metsätalous ja maatalous, mutta osaltaan myös loma-asutus. Alue sijaitsee matkailullisesti merkittävän Punkaharjun välittömässä läheisyydessä. Aluetta uhkaa myös loma- asutuksen lisääntyminen. Virkistyskäytön aiheuttama harjuluonnon kuluminen on rajoittunut yksittäisiin kohteisiin.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys sekä alueen käyttöä ohjaamalla
 • Luontotyypin elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Puruvesi on Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän rajaama erityissuojelua vaativa vesistö. Puruveden eteläosa kuuluu rantojensuojeluohjelmaan. Kohteeseen sisältyy myös metsähallituksen hallinnassa oleva Hytermän saari, joka on perustettu luonnonsuojelualueeksi jo vuonna 1932. Lisäaluetta ovat rantojensuojeluohjelman ulkopuoliset vesialueet.

Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, vesilaki ja sopimus.

Toteutustilanne: Pääosin toteutettu: maa-alueista valtaosa on valtion luonnonsuojelualuetta ja osa yksityismaiden luonnonsuojelualuetta. Lisäksi alueella on valtion vesialueita, joita ei ole perustettu luonnonsuojelualueeksi. Osin aluetta ei ole toteutettu. Vesialueille on tehty vapaaehtoisia kalastuksenrajoitussopimuksia.

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

 • Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) (31000)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (10)
 • Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii) (1)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (15)
 • Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät (2)
 • Boreaaliset lehdot (3)
 • Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (90)
 • Puustoiset suot (20)

Lajit

 • saimaannorppa
Julkaistu 12.7.2013 klo 9.53, päivitetty 4.11.2019 klo 15.52