Puruvesi

Koodi FI0500035
Kunta Savonlinna
Punkaharju
Kitee
Pinta-ala (ha) 31963,4
Aluetyyppi SCI

Puruveden Natura-alueen kartta (pdf, 1061 kt)

Alueen kuvaus:

Puruvesi on päävirtaamasta erillään oleva Saimaan osa, joka koostuu laajoista selkävesistä ja niitä jakavista harjusaarista ja -niemistä. Alue on kokonaisuudessaan poikeuksellisen karu.

Puruveden kallioperä muodostuu happamista syväkivistä ja alueella on runsaasti erilaisia harjumuodostelmia. Kalliopaljastumia on vähän. Alue rajautuu toiseen Salpausselkään. Puruvesi on maisemallisesti hyvin avara suurten selkien ja matalien rantojen vaikutuksesta.

Puruvesi on vesistönä huippuoligotrofinen nuottaruohotyypin järvi. Sen veden laatu on erinomainen. Ravinne- ja humuspitoisuudet ovat alhaisia. Puruvedelle on tyypillistä runsas pohjaversoiskasvillisuus, jonka valtalajeina ovat nuottaruoho ja lahnaruoho.

Alueen saarten ja mannerrantojen kasvillisuus on harjualueille tyypillistä. Metsät ovat pääosin karun ja kuivan kankaan männiköitä. Rantojen kasvillisuus on hyvin niukkaa.

Puruvedellä on elänyt myös saimaannorppa vielä 1950-luvun alussa, jolloin se todennäköisesti metsästyksen seurauksena kuoli sukupuuttoon. Järvi soveltuisi edelleen lajin elinympäristöksi.

Puruvesi on veden laadultaan erinomaisen puhdas- ja kirkasvetinen nuottaruoho-tyypin järvi.

Isokoskelo (Mergus merganser), tukkakoskelo (Mergus serrator) ja selkälokki (Larus fuscus fuscus) ovat Suomen erityisvastuulajeja. Isokoskelo ja tukkakoskelo ovat lisäksi riistaeläimiä. Punalatva (Eupatorium cannabinum) on alueellisesti uhanalainen. Järvikutuinen harjus (Thymallus thymallus) on harvinaistunut.

Punakoiso (Solanum dulcamara) ja kanervisara (Carex ericetorum) ovat seudulla harvinaisia, kanervisara on myös harjukasvillisuuden edustava indikaattorilaji.

Alueen luontotyypit ja lajit

* = ensisijaisen tärkeä luontotyyppi tai laji

Luontodirektiivin luontotyypit (%):

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae)

97

Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit

0

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Kaakkuri Gavia stellata
Kalatiira Sterna hirundo
Kuikka Gavia arctica
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Metso Tetrao urogallus
Pikkulokki Larus minutus
Vesipääsky Phalaropus lobatus

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiiintyvät muuttolinnut:

Härkälintu Podiceps grisegena

Muut lajit:

Isokoskelo Mergus merganser
Selkälokki Larus fuscus fuscus
Tukkakoskelo Mergus serrator
Harjus Thymallus thymallus
Kanervisara Carex ericetorum
Punakoiso Solanum dulcamara
Punalatva Eupatorium cannabinum

Suojelutilanne (%):

Valtion luonnonsuojelualue

0

Ei suojeltu

99

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Puruvesi kuuluu Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän rajaamiin kohteisiin erityissuojelua vaativana vesistönä. Puruveden eteläosa kuuluu rantojensuojeluohjelman kohteisiin. Vahvistetussa seutukaavassa Puruvedellä on arvokas vesistöalue -rajaus, joka noudattaa melko tarkasti rantojensuojeluohjelman rajausta. Kohteeseen kuuluu myös Hytermän saari, joka on Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa. Lisäaluetta ovat rantojensuojeluohjelman ulkopuoliset vesialueet.

Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, vesilaki

Toteutustilanne: osa valtion, pääosin ei toteutettu

Julkaistu 12.7.2013 klo 9.53, päivitetty 2.9.2013 klo 9.34