Puntarimäki

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1104603
Kunta Raahe
Pinta-ala (ha)      4
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Puntarimäen viereinen suo on avointa mesotrofista sara- ja rimpinevaa. Kaakkoisosassa on runsaspuustoista koivulettoa (KoL) ja lähdekorpea (LäK). Avosuota reunustaa kauttaaltaan lehtipuustoinen luhtainen nevakorpi (LuNK). Alueella on Raahen seudun ainoa velttosaraesiintymä.

Puntarinmäen alue on pienehkö, mutta luontotyypeiltään ja lajistoltaan arvokas alue. Alueen arvoa nostaa lähteisyys ja lettoisuus, jotka ilmenevät vaateliaan lajiston esiintymisenä. Alueella on Raahen seudun toinen tunnettu velttosaraesiintymä. Alueella on esiintynyt myös lettorikkoa.

Peruste D kohdassa 3.3: vaaleasara ja rimpivihvilä ovat alueellisesti silmälläpidettäviä lajeja. Lettotähtimö on vaatelias ravinteisten kasvupaikkojen laji.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Tämän lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Puntarimäki ei sisälly valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelma-alueisiin. Alueen suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Alue on suojeltu yksityisenä luonnonsuojelualueena.

Alueen tietolomake

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)

Koodi     Nimi Pinta-ala, ha
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 1,2
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot      0,006
7230 Letot 0,009
91D0 Puustoiset suot 2,8

Lajit

Lettorikko Saxifraga hirculus

 

Julkaistu 11.9.2013 klo 14.55, päivitetty 22.7.2020 klo 9.42