Hyppää sisältöön

Pulmankijärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1302004

Kunta

Utsjoki

Pinta-ala

1623 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Kallioperä Pulmankijärven ympärillä on pääasiassa eri tyyppisiä gneissejä. Maaperä on yleisimmin moreenia, jonka päällä on kerros orgaanista ainesta. Pulmankijärvi on syntynyt suureen kallioperän murroslaaksoon ja varsinkin järven pohjoispäässä on jyrkkiä kalliopahtoja. Veden laatu on erittäin hyvä; vesi on kirkasta, happipitoista ja vähäravinteista. Vedenkorkeus vaihtelee jopa 4 m vuodenajasta riippuen (keskiosiltaan syvyys 34 m). Galddasjohka on terassimaisesti kohoava monitasoinen delta, jonka keskelle Galddasjohka on uurtanut syvän uoman. Kasvillisuutta luonnehtii subalpiiniset varpu-jäkälätyypin tunturikoivikkokankaat. Laaksossa kasvaa myös ryhmä haapoja.

Pulmankijärven rinnelehdon kasvillisuus on alueen emäksisten amfiboliittikivien ja virtailevien valuvesien johdosta hyvin rehevää suurruoholehtoa ja tuoretta lehtoa, laikuittain lehtoniittyä. Puusto on pääosin koivikkoa, paikoin kookasta harmaalepikkoa.

Luonnoltaan Lapin merisintä osaa (12 km Jäämerelle, korkeus 14,6 m mpy), mikä vaikuttaa myös eliölajistoon. Alueen kasvi- ja eläinlajistoon kuuluu useita harvinaisuuksia, mm. sisävesissä erittäin harvinainen kampela (Platichthys flesus). Pensaskanervan (Myricaria germanica) ainoa Suomessa tunnettu kasvupaikka on Pulmankijärven ympäristö. Alueella kasvaa mm. vuoriloikkoa.

Alueella laiduntaa runsaasti poroja. Järven länsipuolisen tien läheisyydessä maisemaa pilaavia maa-ainesten ottopaikkoja.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue muodostuu:

 • Pulmankijärven rantojensuojeluohjelmaan kuuluvasta alueesta (RSO). Tämän alueen sisällä sijaitsee Pulmankijärven rinnelehto, joka kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan (LHO)
 • Galddasjohkan alueesta, joka kuuluu harjujensuojeluohjelmaan (HSO)

Alueen toteuttamiskeinoina ovat luonnonsuojelulaki, rakennuslaki ja maa-aineslaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (658)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (680)
 • Alpiiniset joet ja niiden penkereiden ruohokasvillisuus (20)
 • Alpiiniset joet ja niiden Myricaria germanica -valtainen kasvillisuus (8,2)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (30)
 • Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (300)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (20)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,1)
 • Letot (1)
 • Tunturikoivikot (600)
 • Boreaaliset lehdot (4)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • ruijannokiperhonen, Erebia medusa polaris
Julkaistu 1.10.2019 klo 13.55, päivitetty 1.10.2019 klo 13.54

Julkaisija: