Puijo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0600001
Kunta Kuopio
Pinta-ala (ha) 171
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu
(kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Puijo koostuu vanhan kuusikon leimaamasta luonnonsuojelualueesta maisemallisesti arvokkaalla alueella. Pohjois-Savon edustavin lehtoalue, vaateliaita ja uhanalaisia kasvilajeja runsaasti. Lehtoalueella on merkitystä myös boreaalisten luonnonmetsien ja niiden eliölajien suojelun kannalta.   

Lehtokasvillisuus on mm. pinnanmuotojen vaihtelun vuoksi varsin monipuolista ja käsittää useita tuoreiden lehtojen sekä kosteiden saniaislehtojen ja suurruoholehtojen tyyppejä. Puusto alueella on pääosin kuusivaltaista, osin lehtipuuvaltaista sekametsää. Laajan lehtoalueen suojelullisesti arvokkaimmat osat ovat Satulanotkossa ja Antikkalanrinteessä. 

Pinnanmuodoiltaan epätasaisessa Satulanotkossa kasvillisuus vaihtelee tuoreista kangasmetsistä kosteisiin lehtoihin ja pienialaisiin soistumiin. Kuusikon joukossa on sekapuuna koivua, pihlajaa ja leppää. Yleisin lehtotyyppi on käenkaali-oravanmarjatyyppi. Notkon pohjalla purouoman varrella on kosteaa saniaislehtoa ja lehtokorpea. Antikkalanrinteen lehto on tuoretta käenkaali-oravanmarja -tyyppiä, joka vaihtuu pohjoiseen päin saniaislehdoksi. 

Puijon v. 1928 rauhoitettu luonnonsuojelualue käsittää Puijon selänteen eteläpään ja lakialueen.  

Vallitsevana kasvillisuustyyppinä ovat tuoreet kangasmetsät, jotka kasvavat järeäpuustoista kuusikkoa.  

Jyrkällä rinteellä on myös avokalliota ja niiden ympäristössä karuja mäntyvaltaisia kanervatyypin metsiä. Pienilaiset lehdot sijoittuvat rinteen alaosiin. Luonnonsuojelualueella on olennainen merkitys Puijosta kaukomaisemaan piirtyvään kuvaan. Luonnonsuojelualue jakautuu neljään osa-alueeseen:

1) aarnialue

2) puistometsäalue

3) matkailupalvelualue

4) urheilualue

Noin kolmen hehtaarin suuruinen aarni-alue on luonnontilaisena säilytettävää vanhaa kuusikkoa. Pääosa suojelualueesta on puistomaisesti hoidettua iäkästä kuusivaltaista metsää. Urheilun ja matkailun yhteensä noin kahdeksan hehtaarin osa-alueilla on näitä toimintoja palvelevia rakenteita ja rakennuksia, mm. matkailumaja, linkkitorni ja hyppyrimäet. Lisäksi alueelle sijoittuu monenlaisia teknisiä laitteita ja teitä. Luonnonsuojelualueen aarniosalla ja puistometsäosalla huolimatta siitä, ettei sitä säilytetä täysin luonnontilaisena on merkitystä boreaalisten luonnonmetsien ja niiden lajiston suojelun kannalta. Puijon maisemallinen merkitys on huomattava ja se on yksi valtakunnallisesti merkittävistä maisema-alueista. 

Suojeluperusteet 

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. 

Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: 

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys 
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla 
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeino 

Perustettu suojelualueet (Puijo I, Puijo II, Puijo III). 

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

(Päätöksellä 2018 lisätyt luontotyypit lihavoituna)

 

Koodi Luontotyyppi Pinta-ala, ha
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet 0,03
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,0003
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 24,9
9050 Boreaaliset lehdot 107
91D0 Puustoiset suot 1

 

Päätöksellä 2018 poistetut luontotyypit 

Ei ole 

 

Suojelun perusteina olevat lajit

(Päätöksellä 2018 lisätyt lajit lihavoituna)

 

Koodi Laji
1951 hajuheinä
1955 myyränporras
1984 korpihohtosammal
1987 idänlehväsammal

 

Päätöksellä poistetut lajit 

Ei ole

 

Julkaistu 20.6.2013 klo 11.43, päivitetty 7.2.2020 klo 11.27