Puijo

Koodi

FI0600001

Kunta

Kuopio

Pinta-ala (ha)

171

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus

Puijon kohde koostuu vanhan kuusikon leimaamasta nykyisestä luonnonsuojelualueesta ja selänteen itärinteelle sijoittuvasta samoin kuusivaltaisesta lehtoalueesta.

Lehtoalueen kasvillisuus on mm. pinnanmuotojen vaihtelun vuoksi varsin monipuolista ja käsittää useita tuoreiden lehtojen sekä kosteiden saniaislehtojen ja suurruoholehtojen tyyppejä. Puusto alueella on pääosin kuusivaltaista, osin lehtipuuvaltaista sekametsää. Laajan lehtoalueen suojelullisesti arvokkaimmat osat ovat Satulanotkossa ja Antikkalanrinteessä. Pinnanmuodoiltaan epätasaisessa Satulanotkossa kasvillisuus vaihtelee tuoreista kangasmetsistä kosteisiin lehtoihin ja pienialaisiin soistumiin. Kuusikon joukossa on sekapuuna koivua, pihlajaa ja leppää. Yleisin lehtotyyppi on käenkaali-oravanmarjatyyppi. Notkon pohjalla purouoman varrella on kosteaa saniaislehtoa ja lehtokorpea. Antikkalanrinteen lehto on tuoretta käenkaali-oravanmarja -tyyppiä, joka vaihtuu pohjoiseen päin saniaislehdoksi.

Puijon lehdot ovat maakunnan suojelullisesti edustavin lehtoalue, missä kasvaa useita vaateliaita ja uhanalaisia lajeja. Lehtoalueella on merkitystä myös boreaalisten luonnonmetsien ja niiden eliölajiston suojelun kannalta.

Puijon v. 1928 rauhoitettu luonnonsuojelualue käsittää Puijon selänteen eteläpään ja lakialueen. Vallitsevana kasvillisuustyyppinä ovat tuoreet kangasmetsät, jotka kasvavat järeäpuustoista kuusikkoa. Jyrkällä rinteellä on myös avokalliota ja niiden ympäristössä karuja mäntyvaltaisia kanervatyypin metsiä. Pienilaiset lehdot sijoittuvat rinteen alaosiin. Luonnonsuojelualueella on olennainen merkitys Puijosta kaukomaisemaan piirtyvään kuvaan.

Luonnonsuojelualue jakautuu neljään osa-alueeseen: 1) aarnialue, 2) puistometsäalue, 3) matkailupalvelualue ja 4) urheilualue. Noin kolmen hehtaarin suuruinen aarni-alue on luonnontilaisena säilytettävää vanhaa kuusikkoa. Pääosa suojelualueesta on puistomaisesti hoidettua iäkästä kuusivaltaista metsää. Urheilun ja matkailun yhteensä noin kahdeksan hehtaarin osa-alueilla on näitä toimintoja palvelevia rakenteita ja rakennuksia, mm. matkailumaja, linkkitorni ja hyppyrimäet.

Lisäksi alueelle sijoittuu monenlaisia teknisiä laitteita ja teitä. Luonnonsuojelualueen aarniosalla ja puistometsäosalla huolimatta siitä, ettei sitä säilytetä täysin luonnontilaisena on merkitystä boreaalisten luonnonmetsien ja niiden lajiston suojelun kannalta. Puijon maisemallinen merkitys on huomattava ja se on yksi valtakunnallisesti merkittävistä maisema-alueista.

Pohjois-Savon edustavin lehtoalue. Vaateliaita ja uhanalaisia kasvilajeja runsaasti. Vanhaa kuusimetsää.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alueella on 63 hehtaarin suojelualue. Loppuosa on yleiskaavan suojelualuevarausta; tästä 41 ha kuuluu myös lehtojensuojeluohjelmaan. Toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualue.

Luontodirektiivin luontotyypit

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

0 %

* Luonnontilaiset tai niiden kalt. kuusivaltaiset
vanhat metsät

43 %

Boreaaliset lehdot

53 %

* priorisoitu luontotyyppi

Julkaistu 20.6.2013 klo 11.43, päivitetty 20.6.2013 klo 11.43