Pudasjärvi

Koodi FI1103819
Kunta Pudasjärvi
Pinta-ala (ha) 548
Aluetyyppi SCI/SPA

Alueen kuvaus

Pudasjärvi on Iijoen järvilaajentuma. Järven pohjoisrantaa hallitsevat hiekkaiset rannat. Pudasjärven suistosaaristossa on sisämaan tulvaniitty- ja tulvametsäalue, joka laajuudessaan on merkittävä. Tulvaniityt ja -metsät vaihettuvat ilman selviä rajoja luhtanevoihin ja pensaikkoluhtiin. Tulvametsät ovat paikoin hyvin reheviä. Pudasjärveen laskevien jokien suistoissa on suistosaarten ja -niemekkeiden kärjissä tulvaniittyjä, jotka ovat ainoat jäljellä olevat avoimina säilyneet niityt. Pääosa niityistä on vesisara- ja kastikkavaltaista niittyä. Tulvaniittyjen niitto loppui 1970-luvun puolivälissä. Saarten kasvillisuus on enimmäkseen viita- ja korpikastikka- sekä ruokohelpivaltaista heinätulvaniittyä.

Järvi on lintuvesiensuojeluohjelmassa luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Pudasjärven suistosaaristo tulvaniittyineen on ainutlaatuinen. Pudasjärven tulvaniityt ja Hietajokisuu sekä Mursulammen saarten tulvaniityt on luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi perinnemaisemiksi.

Suojelutilanne (%)

Ei suojeltu.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Pudasjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Alueen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena ja vesialueiden vesilain tai luonnonsuojelulain nojalla.

Perinnemaisemien ensisijainen toteuttamiskeino on maanomistajan kanssa tehtävä sopimus.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Tulvaniityt 4
Vaihettumissuot ja rantasuot 24
Puustoiset suot* 1
Tulvametsät 18

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Kaakkuri Gavia stellata
Kalatiira Sterna hirundo
Kapustarinta Pluvialis apricaria
Kuikka Gavia arctica
Lapintiira Sterna paradisaea
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus
Sinirinta Luscinia svecica
Suokukko Philomachus pugnax
Uivelo Mergus albellus
Vesipääsky Phalaropus lobatus

Lisäksi yksi uhanalainen laji, jonka tiedot ovat salassapidettäviä.

Julkaistu 10.9.2013 klo 10.26, päivitetty 10.9.2013 klo 10.25