Preiviikinlahti

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200080 ja FI0200151
Pori
5552 ha
SAC ( sisältää SPA:n )

kartta

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (Hae "Preiviikinlahti")

Tiivistelmä alueen Natura-tietolomakkeesta (pdf)

Alueen Natura-tietolomake (pdf)

Alueen kuvaus

Preiviikinlahti on laaja, suhteellisen matala merenlahti, jossa on hietapohja. Rannat ovat aiemmin olleet laidunnettuja, mutta osa niistä on nyttemmin ruovikoitunut ja pensoittunut. Linnustollisista syistä laidunnus on joillakin merenrantaniityillä aloitettu uudestaan. Niittyjä laidunnetaan useiden kymmenien hehtaarien alueella. Riitsaranlahti on avararantainen merenlahti, joka on hiljalleen kuroutumassa irti merestä. Saarista useimmat ovat pitkulaisesti suuntautuneita moreeniselänteitä, joiden kivennäisaineksen aallokko on lajitellut. Joissakin saarista on pitkät kivikannakset. Alueen metsäisiä saaria peittää pääosin havupuusto, rannoilla on yleensä terveleppävyö. Herrainpäivät on moreeni- ja kalliopohjainen osaksi hiekkainen niemi, jonka sisäosia peittää ikääntynyt metsä.

Enäjärvi on Potamogeton-tyyppinen noin 100 hehtaarin laajuinen linnustollisesti arvokas kosteikko.

Kohde kuuluu osin merkittävään harjualueeseen. Alueella on runsaasti edustavia rantadyynejä, rantavalleja ja niiden yhdistelmiä. Pesivä vesilinnusto on maamme monipuolisin. Alue on eräs harvoja arktisen kahlaajalajiston merkittäviä muutonaikaisia levähdyspaikkoja. Kohde on erittäin merkittävä vesilinnuston muuttolevähdys- ja sulkasatoalue. Pesivinä lajeina on monia lintuharvinaisuuksia. Myös kasvillisuus on monipuolinen ja käsittää lukuisia harvinaisia lajeja. Yyterin hiekkarannan dyynialue on merkittävä matkailu- ja virkistysalue, joka on osittain kulunut liian intensiivisessä käytössä. Yyterin alueella on suurehko lomahotelli, leirintäalue sekä yksityinen lomakylä. Veneily on keskittynyt merkityille väylille, alueella on kolme yhteisvenesatamaa. Preiviikinlahtea kiertää noin 27 kilometrin pituinen retkeilyreitti, joka on Enäjärven kautta yhteydessä Kokemäenjoen suistoon. Retkeilyreitin varrelle on lintuharrastuksen tarpeisiin rakennettu kymmenen lintutornia tai -lavaa.

Suojelutavoite ja toteutuskeinot

Kaikki tietolomakkeen kohdissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä
  • luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. 

Ooviiki, osa Lahdenperästä, Isosannan-Riitsaranlahden alue ja Enäjärvi kuuluvat lintuvesien suojeluohjelmaan. Herrainpäivien niemenkärki sekä osa Enäjärvestä ovat luonnonsuojelualueina. Alueen itäosa, Isosanta-Sannannokka, Enäjärvi, Herrainpäivät, Keisarinpankki, Yyterinsantojen rantaalue ja osa luodoista suojellaan luonnonsuojelulailla. Muu osa kohteesta toteutetaan rakennuslailla/kaavalla ja vesilailla.

Julkaistu 12.8.2013 klo 13.41, päivitetty 5.5.2020 klo 15.59

Aihealue: