Porvoonjoen suisto - Stensböle

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0100074

Kunta

Porvoo

Pinta-ala

1331 ha

Aluetyyppi

SCI ja SPA

Hoito- ja käyttösuunnitelma

UUSra6/2007 Porvoonjoen suiston-Stensbölen hoito- ja käyttösuunnitelma

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002)

FI0100074.pdf

Alueen kuvaus

Porvoonjoen suisto - Stensböle on kolmiosainen Natura-alue aivan Porvoon keskustan tuntumassa. Pohjoisin, Linnanmäen harjukummun ja Maarin rehevän lahden muodostama kokonaisuus sijaitsee maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävällä paikalla Porvoonjoen rannalla Porvoon vanhan kaupungin tuntumassa. Pinta-alaltaan laajin eteläinen osa-alue puolestaan sijaitsee Porvoonjoen suiston vesialueella ja rannoilla. Kolmantena osa-alueena on itäisimpänä sijaitseva Stormossenin suoalue.

Alue on luonnoltaan erittäin monipuolinen kokonaisuus, johon kuuluu kohteita kaikista kansallisen tason suojeluohjelmista.

Alueella on linnustollisesti hyvin merkittäviä kosteikkoalueita. Muita merkittäviä luontotyyppejä Uudenmaan mittakaavassa ovat boreaaliset luonnonmetsät ja lehdot, pieni luonnontilainen jalopuumetsä, luonnontilainen keidassuo, hakamaat ja muut edustavat perinnebiotoopit. Stensbölen luonnonmetsät ja pieni luonnontilainen jalopuumetsäalue ovat erityisen tärkeitä uhanalaisen metsälajiston kannalta.

Porvoonjoen suisto on liitetty myös kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-kohteeksi.

Alueen monimuotoisuus näkyy runsaana eläin- ja kasvilajistona, jossa on useita uhanalaisia ja harvinaisia lajeja.

Alueen tärkeimmät suojeluperusteet ovat suistoalueen rikas linnusto ja alueen monipuolisuus. Porvoonjoen suisto on eräs Suomen merkittävimpiä lintuvesialueita, vuonna 1991 siellä pesi lähes 3 000 paria yli 40 lintulajista. Erityisesti kosteaan rantavyöhykkeeseen erikoistunut lajisto on runsas.

Alueella elää useita luonto- ja lintudirektiivin lajeja, esim. liito-orava, saukko, kaulushaikara, ruskosuohaukka, ruisrääkkä, luhtahuitti, kurki, idänuunilintu ja pikkusieppo. Maarin rehevässä lahdessa kasvaa uhanalaista lietetatarta (Persicaria foliosa), ja sieltä on aiemmin tavattu myös hentonäkinruohoa. Etenkin Stensbölen metsissä elää useita uhanalaisia kääpä- ja hyönteislajeja. Alueellisesti uhanalaisista putkilokasveista mainittakoon ojatädyke (Veronica beccabunga) ja tuoksumatara (Galium odoratum), jotka ovat alueellisesti vaarantuneita lajeja, sekä korpisorsimo (Glyceria lithuanica), joka on alueellisesti silmälläpidettävä, harvinainen laji.

Suojelun toteutuskeinot

Natura-alueen suojeluarvot turvataan alueen eri osissa eri keinoin. Käytössä ovat luonnonsuojelulaki, rakennuslaki, vesilaki ja maa-aineslaki (ks. toteutuskeinot osa-alueittain).

Stormossen

Keidassuo kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan (pinta-ala noin 80 ha). Koko alue tullaan rauhoittamaan luonnonsuojelulain nojalla.

Stensböle

Vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluu 130 ha:n metsäalue Stensbölen kartanon maiden itäosista ja lehtojen suojeluohjelmaan Ekuddenin lehto.

Natura-alueeseen kuuluvista Stensbölen kartanon maista on rauhoitettu suuria alueita yksityisinä suojelualueina, ja loputkin Natura-alueeseen kuuluvat osat Stensbölessä suojellaan luonnonsuojelulain nojalla.

Porvoonjoen suisto

Valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluu lähes koko rajauksen vesialue sekä Bjurbölevikenin ja Ruskiksen ruovikkoalueet. Lintuvesiensuojeluohjelman alueet turvataan vesilain ja/tai luonnonsuojelulain nojalla.

Lintuvesirajauksen länsipuolelta on Natura-alueeseen liitetty linnustollisesti merkittävä vesi- ja ruovikkoalue sekä Killingön harjuniemen kärki. Tämän vesialueen arvojen säilyminen turvataan vesilain avulla. Niemen kärjen suojelu tapahtuu maa-aineslain keinoin.

Linnanmäki ja Maari

Linnanmäen alue Porvoonjoen varrella kuuluu harjujensuojeluohjelmaan. Alue sijaitsee asemakaava-alueella ja toteutuskeinona on rakennuslaki. Alueella on lisäksi muinaismuistolain perusteella rauhoitettuja kohteita.

Maarin rehevän lahden suojelun toteutuskeinona on vesilaki.

Julkaistu 31.7.2013 klo 13.02, päivitetty 19.5.2017 klo 9.11

Julkaisija: