Hyppää sisältöön

Porraslamminkangas

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

 

Koodi FI0800155
Kunta Lestijärvi
Pinta-ala 13 ha
Aluetyyppi SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen kartapalvelu

Alueen kuvaus

Avarapuustoinen tuoreenkankaan kuusi- ja mäntyvaltainen metsä, jossa on myös paljon hieskoivua.
Aluspuustossa hieskoivua, haapaa ja pihlajaa sekä paikoin harmaaleppää ja raitaa. Eläviä APS-puita on vähän, vanhoja APS-lahokantoja on runsaasti. Alueella on paljon lahopuuta ja hyvä lahopuujatkumo.
Mäenlaella on kallioinen, kitukasvuista ja vanhaa mäntyä kasvava kuivankankaan kuvio. Alueella on myös muutamia soistuvia painanteita.

Vanha, lähes luonnontilainen havupuuvaltainen metsä, jossa on hyvä lahopuujatkumo. Alue kuuluu myös metsäpeuran esiintymisalueisiin.
Alue rajoittuu jokapuolelta noin 10-20-vuotiasta taimikkoa kasvavaan uudistusalaan. Hieman ympäristöä korkeampana kohteena alueen reunapuusto on altis myrskytuhoille.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaatiokoon elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Sisältyy vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojellaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Boreaaliset luonnonmetsät 10,8

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

metsäpeura Rangifer tarandus fennicus

 

Julkaistu 9.10.2019 klo 13.40, päivitetty 9.10.2019 klo 13.39

Aihealue: