Hyppää sisältöön

Pomokaira

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1301712

Kunta

Sodankylä, Kittilä

Pinta-ala

92358 ha

Aluetyyppi

SAC/SPA

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Tenniöaavan ja Kaita-aavan muodostama kokonaisuus on mahtavimpia Peräpohjolan aapakomplekseja. Joet jakavat alueen useaan suureen osaan. Kaltevuus on suolla suhteellisen vähäinen. Niinpä rimmet ovat suuria ja jänteet pitkiä, yhtäjaksoisina jatkuvia. Pääosa soista on rimpinevoja. Tenniöaavalla Ylä-Postojoen lounaispuolella on valtava upottava rimpineva-alue, jolla jänteet kuitenkin jatkuvat jokseenkin katkeamatta alueen poikki.

Pomoaavan-Ison Postoaavan suoalueeseen kuuluu sekä Peräpohjolan että Metsä-Lapin aapoja. Täten alue on suoyhdistymätyyppien vaihettumisvyöhykettä. Postoaavan alueen pääosa on Peräpohjolan aapasuota, jolla pitkät jänteet halkovat isoja rimpiä. Tälläkin suolla on selvästi havaittavissa Metsä-Lapin piirteitä verkkomaisin jänne- ja rimpimuodostumin. Pomoaapaa luonnehtivat ensisijassa Metsä-Lapin aapasoille ominaiset piirteet. Tyypillistä on roudan rikkoma jänneverkko, rimpien suhteellisen pieni koko ja soiden paikoin selvä kaltevuus.

Alueen metsät ovat lähes kokonaan yli 200-vuotiaita luonnontilaisia kuusikoita. Alueella on myös ultraemäksisiä kallioita.

Pomokairan alue kuuluu pohjoisen Peräpohjolan aapasoihin. Alueella on erittäin tärkeä merkitys pohjoisen suolinnuston pesimäalueena.

Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita.

Poronhoitoaluetta.
Alueelle ennen suojelupäätöstä myönnetyt valtausoikeudet jäävät sellaisenaan voimaan myös Natura 2000- verkoston alueella. (Sinoselkä 1 ja 2).

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
 • luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein
 • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue muodostuu Pomokairan-Tenniöaavan ja Ilmakkiaavan alueista, jotka kuuluvat soidensuojeluohjelmaan. Lisäksi alueeseen kuuluu Pomokairan vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva alue ja Mätäsaapa, joka on ohjelmiin kuulumatonta aluetta valtion maalla.

Pomokairan-Tennioaavan ja Ilmakkiaavan alueet on toteutettu muodostamalla niistä luonnonsuojelulain nojalla soidensuojelualueet. Alue toteutetaan muiltakin osin luonnonsuojelulain keinoin.

Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

 • Humuspitoiset järvet ja lammet (85)
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (114)
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (130)
 • Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat (40)
 • Keidassuot (400)
 • Vaihettumissuot ja rantasuot (430)
 • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (2,6)
 • Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,33)
 • Letot (4501)
 • Aapasuot (45600)
 • Kasvipeitteiset silikaattikalliot (1800)
 • Boreaaliset luonnonmetsät (38500)
 • Tunturikoivikot (250)
 • Boreaaliset lehdot (5)
 • Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (120)
 • Puustoiset suot (10900)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

 • helmipöllö, Aegolius funereus
 • suopöllö, Asio flammeus
 • pyy, Bonasa bonasia
 • huuhkaja, Bubo bubo
 • sinisuohaukka, Circus cyaneus
 • laulujoutsen, Cygnus cygnus
 • palokärki, Dryocopus martius
 • pohjansirkku, Emberiza rustica
 • ampuhaukka, Falco columbarius
 • tuulihaukka, Falco tinnunculus
 • varpuspöllö, Glaucidium passerinum
 • kurki, Grus grus
 • jänkäsirriäinen, Limicola falcinellus
 • sinirinta, Luscinia svecica
 • jänkäkurppa, Lymnocryptes minimus
 • uivelo, Mergus albellus
 • keltavästäräkki, Motacilla flava
 • kivitasku, Oenanthe oenanthe
 • vesipääsky, Phalaropus lobatus
 • suokukko, Philomachus pugnax
 • pohjantikka, Picoides tridactylus
 • kapustarinta, Pluvialis apricaria
 • lapintiira, Sterna paradisaea
 • lapinpöllö, Strix nebulosa
 • hiiripöllö, Surnia ulula
 • teeri, Tetrao tetrix
 • metso, Tetrao urogallus
 • mustaviklo, Tringa erythropus
 • liro, Tringa glareola
 • pohjanharmoyökkönen, Xestia borealis
 • ahma, Gulo gulo
 • saukko, Lutra lutra
 • lapinhilpi, Arctagrostis latifolia
 • kiiltosirppisammal, Hamatocaulis vernicosus
 • lapinleinikki, Ranunculus lapponicus
 • lettorikko, Saxifraga hirculus

Alueella on lisäksi 3 uhanalaista lajia.

Julkaistu 10.9.2019 klo 9.34, päivitetty 10.9.2019 klo 9.34

Julkaisija: