Polvelan luontokokonaisuus

FI0700012 (SCI)

Kunta: Juuka
Pinta-ala: 406,4 ha
Toteutustilanne: toteutettu kokonaan
Toteutustavat: luonnonsuojelulaki  

         


Kuvat: Ville Vuorio

   

 

Polvelan luontokokonaisuuden viisi erillistä aluetta sijaitsevat kalkkivaikutteisella kallioperällä, minkä vuoksi kohteen lehdoissa ja letoilla esiintyy runsaasti uhanalaisia kasveja. Lajistoon kuuluu eritoten harvinaisia kämmeköitä.

1) Kalliomaastossa sijaitsevan Valkealammen alueen lehdot ovat poikkeuksellisen monipuolisia. Ne vaihtelevat kuivista rinnelehdoista jyrkänteiden alla oleviin tuoreisiin lehtoihin ja painanteissa sijaitseviin kosteisiin suurruoholehtoihin. Kohteella on myös lettosoita, joista merkittävimmät ovat säilyneet ojittamattomina. Valkealammen alueelle on tehty vuonna 2003 hoitosuunnitelma LIFE-hankkeessa "Pohjois-Karjalan lehdot, tikkametsät ja luonnonmetsät".

2) Tahkovaara on vanhan metsän alue, joka on pääosin tuoretta kuivahkoa kangasta. Eteläosassa palovartiotornille johtavan polun varressa sijaitsee jääkauden muovaama rotkomuodostuma, Pirunkirnu. Alueen edustavaan lintulajistoon kuuluvat muun muassa levinneisyydeltään pohjoiset kuukkeli ja sinipyrstö.

 

3) Pitkävaara on vesistöjen, soiden ja vanhojen metsien mosaiikkia, jonka lettorämeet ja -korvet ovat kasvistollisesti arvokkaita. Vaarojen lakialueilta avautuu näkymiä ympäröivään kaukomaisemaan. Pitkävaaralle on tehty hoito- ja käyttösuunnitelma vuonna 2006 LIFE-hankkeessa "Karjalan suot ja ikimetsät, helmiä luonnonhistorian ketjussa". Alue kuuluu valtakunnalliseen vanhojen metsien suojeluohjelmaan.  

4) Koivikkolan rinnelehto sijaitsee peltolaikkujen ympäröimällä pienellä vaaralla. Kivikkoisen ja kallioisen lehdon puusto on pääosin vanhaa kuusikkoa ja kasvillisuus tuoretta rehevää lehtoa. Koivikkolan lehdolle on vuonna 2002 tehty hoitosuunnitelma LIFE-hankkeessa "Pohjois-Karjalan lehdot, tikkametsät ja luonnonmetsät". Kohde kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan.  

5) Ruokolanvaaran letto on kasvistollisesti merkittävä pieni rinneletto. Suon alaosassa on luonnontilainen lähde.

Luontodirektiivin luontotyypit:

- Fennoskandian lähteet ja lähdesuot
- Boreaaliset lehdot
- Humuspitoiset lammet ja järvet
- Kasvipeitteiset kalkkikalliot
- Letot
- Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta
- Molinia -niityt kalkki-, turve- ja savialustoilla (Molinion caerulae)
- Vaihettumissuot ja rantasuot
- Puustoiset suot
- Boreaaliset luonnonmetsät
- Kasvipeitteiset silikaattikalliot

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

liito-orava Pteromys volans

Lintudirektiivin liitteen I lajit:

mehiläishaukka Pernis apivorus
pikkusieppo Ficedula parva
helmipöllö Aegolius funereus
metso Tetrao urogallus
laulujoutsen Cygnus cygnus
palokärki Dryocopus martius
liro Tringa glareola
pyy Bonasa bonasia
sinisuohaukka Circus cyaneus

Muuta lajistoa:

hernekerttu Sylvia curruca
hippiäinen Regulus regulus
hömötiainen Parus montanus
idänuunilintu Phylloscopus trochiloides
kuhankeittäjä Oriolus oriolus
kuukkeli Perisoreus infaustus
käpytikka Dendrocopos major
lehtokerttu Sylvia borin
metsäviklo Tringa ochropus
pajusirkku Emberiza schoeniclus
peukaloinen Troglodytes troglodytes
pikkukäpylintu Loxia curvirostra
punarinta Erithacus rubecula
punavarpunen Carpodacus erythrinus
sinipyrstö Tarsiger cyanus
talitiainen Parus major
töyhtötiainen Parus cristatus
urpiainen Carduelis flammea
vihervarpunen Carduelis spinus
västäräkki Motacilla alba
   
kaitakämmekkä Dactylorhiza traunsteineri
punakämmekkä Dactylorhiza incarnata
kirkiruoho Gymnadenia conopsea
lehtoneidonvaippa Epipactis helleborine
tummaneidonvaippa Epipactis atrorubens
metsänemä Epipogium aphyllum
soikkokaksikko Listera ovata
sääskenvalkku Microstylis monophyllos
horkkakatkero Gentianella amarella
kaarlenvaltikka Pedicularis sceptrum-carolinum
kalliokielo Polygonatum odoratum
keltanokitkerö Picris hieracioides
mustakonnanmarja Actaea spicata
himmeävilla Eriophorum brachyantherum
lettosara Carex heleonastes
röyhysara Carex appropinquata
   
kaihelehväsammal Mnium marginatum
kultasirppisammal Loeskypnum badium
käyrälehtirahkasammal Sphagnum contortum
lehtoväkäsammal Campylium protensum
lettosiipisammal Fissidens adianthoides
matosammal Pseudocalliergon trifarium
pohjanhuurresammal Palustriella decipiens
pohjanrahkasammal Sphagnum subfulvum
punakuirisammal Sarmentypnum sarmentosum
tihkulehväsammal Plagiomnium elatum
   
raidankeuhkojäkälä Lobaria pulmonaria
lisäksi 4 uhanalaista lajia  

 

Julkaistu 6.8.2013 klo 11.02, päivitetty 4.2.2019 klo 11.19

Aihealue: