Polvelan luontokokonaisuus

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0700012
Pinta-ala: 406 ha
Kunta: Juuka
Aluetyyppi: SAC
Toteutustilanne: toteutettu kokonaan
Toteutustavat: luonnonsuojelulaki
Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi).

Alueen kuvaus

Geomorfologialtaan vaihteleva kokonaisuus, jossa on mm. jyrkkiä vaaranrinteitä ja kalliojyrkänteitä. Alueella on useita pienialaisia metadiabaasijuotteja ja kalkkivaikutteisia kallioita.
Viidestä erillisestä osa-alueesta koostuva erittäin monipuolinen luontokokonaisuus.

1) Valkealampi on kasvistoltaan yksi Suomen arvokkaimmista alueista. Alueella on useita kansallisesti ja alueellisesti uhanalaisia kasvilajeja. Rajausta on tarkistettu siten, että kaksi valtiolle hankittuun alueeseen välittömästi liittyvää pientä aluetta on sisällytetty mukaan rajaukseen. Liitetyt alueet ovat lehtoa ja lajistollisesti arvokas suo.
2) Tahkovaara on valtion omistuksessa oleva laajojen boreaalisten luonnonmetsien muodostama aarniometsäkokonaisuus, joka on pitkään ollut metsänkäsittelyjen ulkopuolella. Alue on myös linnustollisesti arvokas (lajistossa mm. kuukkeli ja sinipyrstö).
3) Koivikkolan rinnelehto on lehtojensuojeluohjelman kohde, jonka eteläpuolelta ohjelma-alueen välittömästä läheisyydestä on rajaukseen liitetty kansallisesti uhanalaisen lajin kasvupaikka.
4) Ruokolanvaaran letto on lakisääteisten suojeluohjelmarajausten ulkopuolella sijaitseva pieni, mutta kasvistoltaan erittäin edustava rinneletto. Suon alaosassa on pieni luonnontilainen lähde.
5) Pitkävaara on kansallisesti merkittävä luontokokonaisuus, joka koostuu mm. laajoista boreaalisista luonnonmetsistä, pitkästä luonnontilaisesta pienvesikokonaisuudesta ja kasvistollisesti erittäin arvokkaista lettosoista. Natura -rajauksessa vanhan metsän alueeseen on liitetty läheisyydessä sijaitseva arvokas pienvesikokonaisuus ja kasvistollisesti erittäin edustava, osin ojitettu lähdevaikutteinen lettosuo.

Ruokolanvaaran leton luoteislaidalla ollut oja on täytetty kaivinkonetyönä. Pitkävaaran vanhan metsän ohjelmakohteeseen rajautuvalle lettosuolle kaivetut ojat on osittain padottu 2005. Valkealammella on tehty ennallistamis- ja luonnonhoitotöitä v. 2001-2014. Kohteille on tehty hoitosuunnitelma LIFE-hankkeessa "Pohjois-Karjalan lehdot, tikkametsät ja luonnonmetsät":

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (ks. karttapalvelu sekä alla) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä 
- luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Humuspitoiset järvet ja lammet (44)
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta (3)
Vaihettumissuot ja rantasuot (14)
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,1)
Cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia (0,03)
Letot (8)
Kasvipeitteiset kalkkikalliot (0,05)
Kasvipeitteiset silikaattikalliot (16)
Boreaaliset luonnonmetsät (213)
Boreaaliset lehdot (40)
Puustoiset suot (11)

Päätöksellä poistetut luontotyypit:

Molinia-niityt kalkki-, turve- ja savialustoilla (Molinion caerulae)

Suojelun perusteena olevat lajit

Luontodirektiivin liitteen II, IV lajit:

liito-orava (Pteromys volans)

myyränporras (Diplazium sibiricum)
idänlehväsammal (Plagiomnium drummondii)

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji.

Muuta lajistoa:

mehiläishaukka (Pernis apivorus)
helmipöllö (Aegolius funereus)
metso (Tetrao urogallus)
palokärki (Dryocopus martius)
liro (Tringa glareola)
pikkusieppo (Ficedula parva)

kaitakämmekkä (Dactylorhiza traunsteineri)
punakämmekkä (Dactylorhiza incarnata)
kirkiruoho (Gymnadenia conopsea)
lehtoneidonvaippa (Epipactis helleborine)
tummaneidonvaippa (Epipactis atrorubens)
metsänemä (Epipogium aphyllum)
soikkokaksikko (Listera ovata)
sääskenvalkku (Microstylis monophyllos)
horkkakatkero (Gentianella amarella)
kaarlenvaltikka (Pedicularis sceptrum-carolinum)
kalliokielo (Polygonatum odoratum)
keltanokitkerö (Picris hieracioides)
mustakonnanmarja (Actaea spicata)
himmeävilla (Eriophorum brachyantherum)
lettosara (Carex heleonastes)
röyhysara (Carex appropinquata)

kaihelehväsammal (Mnium marginatum)
kultasirppisammal (Loeskypnum badium)
käyrälehtirahkasammal (Sphagnum contortum)
lehtoväkäsammal (Campylium protensum)
lettosiipisammal (Fissidens adianthoides)
matosammal (Pseudocalliergon trifarium)
pohjanhuurresammal (Palustriella decipiens)
pohjanrahkasammal (Sphagnum subfulvum)
punakuirisammal (Sarmentypnum sarmentosum)
tihkulehväsammal (Plagiomnium elatum)

raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria)

Lisäksi 4 uhanalaista lajia.

Polvelan luontokokonaisuus Natura-alue Juuassa, kuvaaja Ville Vuorio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polvelan luontokokonaisuus Natura-alue Juuassa, puro, kuvaaja Ville Vuorio.

 

Julkaistu 6.8.2013 klo 11.02, päivitetty 5.3.2020 klo 12.19

Aihealue: