Pohjan - Kiskon järvialue

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0100029
Kunta Raasepori, Kisko
Pinta-ala 1038 ha
Aluetyyppi
SCI
Tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998): FI0100029.pdf

Alueen kuvaus

Alue on Etelä-Suomen olosuhteissa harvinainen lampi- ja järvialuekokonaisuus karulla vedenjakajaseudulla. Alueen metsät ovat olleet metsätalouden piirissä, mutta järvien läheisyydestä löytyy edelleen myös luonnontilaisia alueita. Alueen kallioperä on pääasiassa liuskeista ja topografia erittäin vaihteleva. Maaperä on epätasaista pohjamoreenia, kalliopaljastumia on runsaasti. Lukuisien pienten järvien lisäksi alueeseen sisältyy pari laajempaa umpeenkasvun myötä syntynyttä suoaluetta sekä pieni lehtoalue.

Järvet vaihtelevat pienistä ruskeavetisistä lammista keskikokoisiin ja kirkasvetisiin järviin. Iso-Simi on erittäin kirkasvetinen ja vähäravinteinen sekä hieman happamoitunut. Sen veden laatu on yleisluokituksen perusteella erinomainen. Iso-Simin lajistoon kuuluu mm. alueellisesti uhanalainen raani (Littorella uniflora) ja sen rannoilla kasvaa mm. sikojuurta (Scorzonera humilis).

Alueen pikkujärvet ovat pääasiassa nuottaruoho- ja ulpukkatyypin vesiä, joiden kasvillisuus on niukkaa ja vähälajista. Torrsjö on tyypiltään rehevämpi järvi, joka on matala dystrofinen, osittain umpeenkasvanut turvepohjainen kortejärvi. Järvellä esiintyy mm. alueellisesti uhanalaista hoikkavillaa (Eriophorum gracile). Järvi muodostaa viereisen, melko ravinteikkaan suursaraisen Lassilansuon kanssa lajistoltaan ja luontotyypeiltään monipuolisen kokonaisuuden.

Toinen merkittävä suoalue on Tammisaaren puolella sijaitseva Kiimasuo, joka on umpeenkasvun myötä syntynyt aapamainen neva, jolla on reunojen rämeiden lisäksi laajalti avointa lyhytkortista nevaa sekä saranevaa.

Metsien luonnontilaisimmat alueet ovat Foudinlammen ympäristössä sekä Horsmajärven eteläpuolella.

Koko alue on luonteeltaan erämainen, lähes luonnontilaisena säilynyt kokonaisuus, jolla on merkitystä monille harvinaisille tai uhanalaisille lajeille. Alue on mm. yksi harvoja kaakkurin (Gavia stellata) asuinpaikkoja Uudellamaalla. Siellä pesivät myös kuikka, mustakurkku-uikku, laulujoutsen, kurki, huuhkaja ja varpuspöllö. Nisäkkäistä alueella on tavattu saukkoja.

Suojelun toteutuskeinot

Natura-alueeseen sisältyy pääosa rantojensuojeluohjelmaan kuuluvista Pohjan järviylängön alueista. Niiden lisäksi siihen sisältyvät vanhojen metsien suojeluohjelman Foudinlammen alue sekä soidensuojeluohjelmaan kuuluva Kiimasuo Tammisaaren puolelta. Brödtorpin osayleiskaavassa suojelualueeksi on osoitettu Lassilansuon alue ja Horsmajärven eteläpuolella sijaitseva vanha metsä. Alueeseen kuuluu Tammisaaren puolelta lisäksi pieni Malmskogenin lehto, jonka toteutustapa on yksityinen suojelualue.

Maa-alueet suojellaan pääosin luonnonsuojelulain mukaisesti. Alue säilytetään rakentamattomana. Kaikki Natura-alueeseen sisältyvät vesialueet ovat erityissuojelua vaativien vesistöjen luettelossa.

Julkaistu 25.7.2013 klo 13.31, päivitetty 25.7.2013 klo 13.31

Julkaisija: