Hyppää sisältöön

Pitkämännikönneva

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800047
Kunta Soini
Pinta-ala 79 ha
Aluetyyppi   SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Kohde koostuu kolmesta erillisestä osa-alueesta, joissa kaikissa on uhanalaisten suokasvien suojelun kannalta tärkeitä reheviä suotyyppejä. Pitkämännikönnevan länsiosassa on eksentrinen keidassuo, mutta itäosa on aapasuo. Se on suurimmaksi osaksi mesotrofista kalvakkanevaa ja lettonevaa, suon itäreunalla myös lettorämettä ja rimpilettoa. Suolla kasvavat mm. suovalkku, punakämmekkä, mähkä ja useita alueellisesti uhanalaisia sammalia.

Pykäläkorvessa on melko laajalti erittäin edustavaa lettorämettä. Siellä kasvavat mm. röyhysara, keltasara, hirssisara, lettovilla, soikkokaksikko, mähkä ja yhdeksän alueellisesti uhanalaista sammallajia.

Paratiisinpenkka-Ruohikkonevan alueella on sekä tuoretta kuusivaltaista GOMaT-lehtoa että rehevää aapasuota, jonka itäosa on vielä luonnontilassa. Suon keskusta on mesotrofista ruopparimpinevaa ja lettonevaa, itäosassa on lettorämettä. Suolla kasvavat mm. suovalkku, rimpivihvilä, karhunruoho, keltasara, vaaleasara, hirssisara, punakämmekkä, mähkä ja kahdeksan alueellisesti uhanalaista sammallajia. Lehdossa tavattavia vaateliaita lajeja ovat näsiä, lehtokuusama, mustaherukka, koiranheisi, mustakonnanmarja ja harvinaisuutena valkovuokko.

Aluekokonaisuus on erittäin merkittävä erilaisten lettojen ja lehtojensuojelukohde. Suoalueet ovat erittäin tärkeitä uhanalaisen lajiston suojelukohteita.

Kohdassa 3.3. "Muut tärkeät lajit" perusteella D mainitut lajit ovat alueellisesti uhanalaisia.
Metsänhakkuut ovat Paratiisinpenkan rinnemetsien pahin uhka.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppie tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • luontotypin laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Paratiisinpenkka kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan ja on seutukaavassa osoitettu luonnonsuojelulain nojalla suojeltavaksi kohteeksi (SL-1).

Pitkämännikönneva, Pykäläkorpi ja Ruohikkoneva sisältyvät soidensuojeluohjelman täydennysehdotukseen

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Rauhoitetaan yksityismaan luonnonsuojelualueena maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin tai hankitaan valtiolle vapaaehtoisin kaupoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala,ha

Keidassuot 19,8
Vaihettumissuot ja rantasuot 0,8
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,002
Letot 2,4
Aapasuot 17,2
Boreaaliset luonnonmetsät 5,7
Boreaaliset lehdot 0,6
Puustoiset suot 17,9

 

Julkaistu 9.10.2019 klo 16.32, päivitetty 9.10.2019 klo 16.32

Aihealue: