Pisa-Kypäräinen

Koodi

FI0600076

Kunta

Juankoski, Kuopio

Pinta-ala (ha)

476

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus

Pisan-Kypäräisen alueella on erittäin monipuolista järviluontoa, jolle mahtavat kvartsiittivaarat Pisa ja Kypäräinen luovat erikoisen maisemallisen taustan. Kallioperä on kiillegneissiä, jonka lomassa kohoavat kvartsiittiselänteet. Paikoin kallioperässä on myös emäksisiä kivilajeja. Avokalliot ovat yleisiä. Alueen topografia on hyvin jyrkkäpiirteinen: Kypäräisen vuori kohoaa noin 100 metriä Ala-Siikajärven pinnasta ja Pisa noin 175 metriä läheisen Valkeisen pinnasta. Alueen kasvillisuus on yleispiirteiltään karuhkoa, tosin emäksisten kivilajien alueella lehtokasvillisuus on hyvin monipuolista ja rikasta. Pisan rinteiden metsät ovat lähes luonnontilaisia aarniometsiä. Kasvillisuus vaihtelee selänteiden lakialueilla kuivista ja kuivahkoista kangasmetsistä kuusivaltaisiin tuoreisiin ja lehtomaisiin metsiin. Rinteillä on
kalliomänniköitä. Kaskeamisen merkit näkyvät vielä selänteiden alarinteillä metsien lehtipuuvaltaisuutena. Pisa on tunnettu Täyssinän rauhan rajamerkistä, joka sijaitsee Selänteen eteläpäässä sen korkeimmalla kohdalla.

Alueen luonnonarvot perustuvat jylhiin luonnonmaisemiin, harvinaisiin kallioperän muotoihin ja melko luonnontilaisena säilyneeseen monipuoliseen metsä- ja kaskikasvillisuuteen sekä rakentamattomaan järviluontoon. Emäksisiä kivilajeja sisältävät alueet ovat kasviston
tutkimuksen kannalta erittäin merkittäviä.

Pisan luonnonsuojelualue on rauhoitettu erityisesti geologisen muodostuman takia sekä vanhojen metsien suojelualueena.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Pääosa alueesta kuuluu Pisa-Kypäräisen rantojensuojeluohjelma-kohteeseen; Pisan alue on rauhoitettu vanhojen metsien suojelualueena ja Huosiaisniemi lehtojensuojelualueena. Lisäksi alueella on Pisan, Pieni-Pisan ja Olkisaaren yksityismaiden suojelualueet. Riihisaari ja Kokkosaari ovat vahvistetun yleiskaavan suojelualuevarauksia. Uusia kohteita ovat Pieni-Pisanlampi ja Ruoholampi sekä metsäsaareke Kokkokankaan pohjoispuolella. Koko alue toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualue lukuunottamatta Pisanlampea, joka toteutetaan vesilailla.

Luontodirektiivin luontotyypit

Humuspitoiset lammet ja järvet

16 %

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta

0 %

Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt

0 %

Vaihettumissuot ja rantasuot

0 %

Fennoskandian lähteet ja lähdesuot

0 %

Kasvipeitteiset kalkkikalliot

1 %

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

9 %

Boreaaliset luonnonmetsät

34 %

Boreaaliset lehdot

8 %

Puustoiset suot 

7 %

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Pteromys volans

liito-orava

Triturus cristatus

rupilisko

Cypripedium calceolus

tikankontti

Plagiomnium drummondii

idänlehväsammal

 

 

 

Julkaistu 20.6.2013 klo 11.39, päivitetty 20.1.2017 klo 18.26