Pirunvuori

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0350004
Pinta-ala: 35 ha
Kunta: Sastamala
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Pirunvuori kartalla

Alueen kuvaus

Pirunvuori on Rautaveden itärannalla sijaitseva maisemallisesti komea kallioalue. Sen länsireunan ylikaltevat jyrkännepinnat päättyvät louhikkoiseen luolamuodostumaan, jossa on kookkaita kalliopaasia. Pirunvuorella on merkittäviä geologisia ja biologisia arvoja, ja se on suosittu matkailukohde.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • luonnonsuojelulailla toteutetulla osalla vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • muualla alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kallioalue on luokiteltu valtakunnallisessa inventoinnissa arvokkaaksi (arvoluokka 2). Alueella on pieni luonnonsuojelualue.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki (nykyinen suojelualue) ja rakennuslaki (muu osa alueesta). Nykyisen suojelualueen ulkopuolisella kallioalueella on metsätaloustoimet sallittu.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 33,3
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 2

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 8.11.2019 klo 16.11, päivitetty 8.11.2019 klo 16.16

Julkaisija: