Pinsiön-Matalusjoki

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0356004
Ylöjärvi, Nokia, Hämeenkyrö
27 ha
SCI

Pinsiön-Matalusjoki

Alueen kuvaus

Pinsiön-Matalusjoki saa alkunsa Pinsiönharjusta purkautuvasta pohjavedestä. Lähteitä purkautuu joen yläjuoksulla muualtakin pitäen veden viileänä. Joen kokonaispituus on noin 13 km ja sen alajuoksulla on useita koskiosuuksia. Pinsiön-Matalusjoessa elää uhanalainen laji. Jokea ja sen sivu-uomia on perattu useaan otteeseen peltojen kuivatustarpeisiin. Joen alkukohdan lähdealueella on kosteaa lehtoa ja lehtokorpea harjunotkelmassa. Valtakunnallisesti arvokas kohde. Uhanalaisen lajin viimeisiä esiintymisalueita Etelä-Suomessa. Pinsiön-Matalusjoen lajin kanta poikkeaa Pohjois-Suomen kannoista geneettisesti

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Joen alkamiskohdan lähdelehto kuuluu valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman kohteisiin. Osa alueesta on rauhoitettu yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi. Pirkanmaan lehtojensuojeluohjelman alueella SL1-merkintä. Koko joki on luokiteltu valtakunnallisessa pienvesi-inventoinnissa arvokkaaksi. Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki joen pohjoisosan lehtoalueella, muualla vesilaki. Uhanalaisen eläinlajin elinoloihin huonontavasti vaikuttavat toimet (esim. jäteveden johtaminen, vesimäärän pienentäminen) on kielletty. Kasteluveden otto no mahdollista, samoin joen lähipeltojen kuivatustilan ylläpito.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa Ranunculion fluitans   
Fennoscandian lähteet ja lähdesuot 
Boreaaliset lehdot 
80
0
5

Luontodirektiivin liitteen II lajit

  • uhanalainen laji

Julkaistu 8.8.2013 klo 14.47, päivitetty 15.8.2013 klo 14.11

Julkaisija: