Pinsiön-Matalusjoki

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0356004
Pinta-ala: 27 ha
Kunta: Ylöjärvi, Nokia, Hämeenkyrö
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Pinsiön-Matalusjoki kartalla

Alueen kuvaus

Pinsiön-Matalusjoki saa alkunsa Pinsiönharjusta purkautuvasta pohjavedestä. Lähteitä purkautuu joen yläjuoksulla muualtakin pitäen veden viileänä. Joen kokonaispituus on noin 13 km, ja sen alajuoksulla on useita koskiosuuksia. Joen alkukohdan lähdealueella on kosteaa lehtoa ja lehtokorpea harjunotkelmassa.

Pinsiön-Matalusjoessa elää uhanalainen laji. Joki on lajin viimeisiä esiintymisalueita Etelä-Suomessa. Pinsiön-Matalusjoen kanta poikkeaa Pohjois-Suomen kannoista geneettisesti.

Jokea ja sen sivu-uomia on perattu useaan otteeseen peltojen kuivatustarpeisiin. Valtakunnallisesti arvokas kohde.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyypin tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimilla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Joen alkamiskohdan lähdelehto kuuluu valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman kohteisiin. Koko joki on luokiteltu valtakunnallisessa pienvesi-inventoinnissa arvokkaaksi.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki joen pohjoisosan lehtoalueella, muualla vesilaki. Uhanalaisen eläinlajin elinoloihin huonontavasti vaikuttavat toimet (esim. jäteveden johtaminen, vesimäärän pienentäminen) on kielletty. Kasteluveden otto on mahdollista, samoin joen lähipeltojen kuivatustilan ylläpito.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 21,6
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,25
9050 Boreaaliset lehdot 1,2

Suojelun perusteina olevat lajit

  • saukko Lutra lutra
  • uhanalainen laji

 

Julkaistu 29.10.2019 klo 15.52, päivitetty 29.10.2019 klo 16.26

Julkaisija: