Pinkjärvi

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200078
Eurajoki
1681 ha
SCI

Alueen kuvaus

Pinkjärvi ja Ylistenjärvet ovat pieniä järviä Kokemäenjoen ja Eurajoen vesistöjen välisellä alueella. Alueen peruskallio on erilaisia gneissigraniitteja sekä rapakiveä. Näiden vähäravinteisten kivilajien läpi työntyy diabaasijuonia, joilla on korkea kalkkivaikutus. Aluetta peittää vaihtelevan paksuinen moreenikerros, jossa on hiekkakiviainesta.

Pinkjärvi on nykyään melko luonnontilaisen kaltainen, vaikka sitäkin on aiemmin laskettu ja valuma-alueella on ollut laajoja ojituksia. Järven valuma-alue on vaatimaton. Dystrofisen Pinkjärven vesi on lievästi humuksen värjäämää. Rantojen kasvisto ja eläimistö ovat tämän kaltaisen järven tyypillistä lajistoa. Erityisen edustavana voidaan kuitenkin pitää Kurerinperän rantakasvillisuutta ja rantametsiä. Kasviston erikoisuutena on vankkasara, mikä kuvastaa paikallista ravinteikkuutta.

Myös Pinkjärven pienet saaret esim. Lemmensaari ovat luonnontilaisia ja kauniita. Lemmensaaren puusto on sekametsää, jossa on yksittäisiä maapuita, pökkelöitä, keloja ja lakkapäämäntyjä.

Ylistenjärvet kuuluvat Lounais-Suomessa harvinaiseen luontaisesti rehevien järvien luontotyyppiin. Järvet laskevat Pinkjärveen. Ylistenjärvet ovat ennen kaikkea kasvillisuudeltaan erikoisia. Ne ovat matalia metsälampia, joita reunustavat alavat suorannat. Kasvisto on suolammeksi erittäin rehevää, johtuen ilmeisesti diabaasista liuenneista ravinteista ja niiden ravitsemasta pohjalietteestä. Isoja alueita kattaa elinvoimainen sahalehtikasvusto. Sahalehteä kasvaa myös Pinkjärven Pourunlahdessa.

Pinkjärven metsiä on ennallistettu monilla eri tavoilla vuosituhannen vaihteessa. Alue on toiminut metsien ennallistamisen kokeilukohteena. Lahopuita on tehty, soiden ja korpien ojia on tukittu ja tuotettu palanutta puuta osana kulotuksia.

Alueelle on rakennettu virkistyskäyttöä palvelevia rakenteita ja Saukonniemessä on vuokrattavissa oleva rakennus.

Suojelutilanne

Alue on valtion omistuksessa, mutta suojelualuetta ei ole perustettu.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Pinkjärven rannat kuuluvat valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan ja pääosin seutukaavan luonnonsuojelualueeseen.

Lähes koko alue suojellaan luonnonsuojelulailla. Saukonniemen suojelu toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslailla.

Luontodirektiivin luontotyypit

Luontaisesti runsasravinteiset järvet (3150)

1%

Humuspitoiset järvet ja lammet (3160)

10%

Vaihettumissuot ja rantasuot (7140)

3%

Luonnonmetsät* (9010)

16%

Metsäluhdat* (9080)

<1%

Puustoiset suot* (91D0)

25%

*priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Pteromys volans

liito-orava

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Kohde ei ole suojeltu lintudirektiivin perusteella ja siten kyseisen direktiivin liitteen I linnut eivät ole alueen suojeluperuste.

Picus canus

harmaapäätikka

Aegolius funereus

helmipöllö

Sterna hirundo

kalatiira

Gavia arctica

kuikka

Grus grus

kurki

Tringa glareola

liro

Pernis apivorus

mehiläishaukka

Tetrao urogallus

metso

Dryocopus martius

palokärki

Lanius collurio

pikkulepinkäinen

Ficedula parva

pikkusieppo

Picoides tridactylus

pohjantikka

Bonasa bonasia

pyy

Strix uralensis

viirupöllö

Alueella esiintyy lisäksi kaksi uhanalaista lajia, joiden tarkemmat tiedot ovat vain maanomistajien ja muiden asianosaisten saatavissa.

Säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

Kohde ei ole suojeltu lintudirektiivin perusteella ja siten kyseisen direktiivin tarkoittamat säännölliset muuttolinnut eivät ole alueen suojeluperuste.

Ardea cinerea

harmaahaikara

Anser fabalis

metsähanhi

Anas querquedula

heinätavi

Anas acuta

jouhisorsa

Anas strepera

harmaasorsa

Falco tinnunculus

tuulihaukka

Falco subbuteo

nuolihaukka

Lymnocryptes minimus

jänkäkurppa

Tringa erythropus

mustaviklo

Tringa totanus

punajalkaviklo

Muuta lajistoa

Buteo buteo

hiirihaukka

Lanius excubitor

isolepinkäinen

Accipiter gentilis

kanahaukka

Jynx torquilla

käenpiika

Anthus cervinus

lapinkirvinen

Troglodytes troglodytes

peukaloinen

Dendrocopos minor

pikkutikka

Emberiza rustica

pohjansirkku

Tetrao tetrix

teeri

Phylloscopus collybita

tiltaltti

Gymnadenia conopsea

kirkiruoho

Phellinus chrysoloma

kuusenkääpä

Ganoderma lucidum

lakkakääpä

Epipactis helleborine

lehtoneidonvaippa

Potamogeton compressus

litteävita

Leptoporus mollis

punahäivekääpä

Phellinus viticola

riukukääpä

Stratiotes aloides

sahalehti

Carex riparia

vankkasara

Julkaistu 12.8.2013 klo 13.37, päivitetty 12.8.2013 klo 13.37

Aihealue: