Pilvineva

Koodi

FI1001001

Kunta

Kaustinen, Veteli

Pinta-ala

3667 ha

Aluetyyppi   

SCI ja SPA

Alueen kuvaus:

Suoalueella on sekä keidas- että aapasuon piirteitä. Eteläosassa on kermikeidas, jossa on lukuisia pieniä lampia ja allikoita, pohjoisosassa on lähinnä aapasuota. Tähän laajaan keidassuokokonaisuuteen kuuluu myös useita havupuuvaltaisia metsäsarakkeita.

Pohjoisosassa esiintyy rahkanevaa ja lyhytkortista nevaa, jolla vaihtelevat karut rahkamättäät ja vetiset rimmet, joilla kasvaa harvakseltaan suursaroja ja leväkköä. Myös varsinaista saranevaa esiintyy, samoin rimpinevaa. Suoalueen laidoilla esiintyy lyhytkortista rämettä, sekä rahkarämettä, paikoin myös varsinaista sararämettä. Eteläosan kermit ovat lähinnä isovarpuista rämettä, joilla kasvaa paikoin kookastakin mäntyä. Suojelualuerajaukseen kuuluu myös Pilvilampi, jonka rannat ovat vetistä tulvanevaa.

Kohde on sekä kasvistollisesti että linnustollisesti arvokas. Pilvineva on yksi maakunnan tärkeimmistä lintusoista. Alueella pesii runsaslukuinen ja monilajinen kahlaajalinnusto, joista runsaimpina pikkukuovi ja kapustarinta. Harvalukuisempaa lajistoa edustaa jänkäsirriäinen. Myös mustapyrstökuiri on tavattu pesintään viittaavasti käyttäytyen. Runsaina pesivien nauru- ja harmaalokkien naapureina pesivät myös pikkulokit ja kalatiirat.

Suojelutilanne:

Valtion luonnonsuojelualue   

76 %

Ei suojeltu

24 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Pilvineva kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Kohdetta ehdotetaan myös liitettäväksi kansainvälisesti merittävien kosteikkojen luetteloon (Ramsar-kohteet). Pilvineva on vuonna 1988 lailla muodostettu valtionmaan soidensuojelualue ja siihen on vuonna 1992 liitetty alueita ympäristöministeriön päätöksellä, suojeltu yhteensä noin 76% pinta-alasta. Suojelun ulkopuolella olevat alueet hankitaan valtiolle ja liitetään soidensuojelualueeseen.

Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit:

Humuspitoiset lammet ja järvet   

0 %

*Keidassuot

42 %

*Aapasuot

42 %

* = priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Aegolius funereus
Asio flammeus
Bonasa bonasia
Circus cyaneus
Cygnus cygnus
Dryocopus martius
Falco columbarius
Glaucidium passerinum   
Grus grus
Lanius collurio
Phalaropus lobatus
Philomachus pugnax
Picoides tridactylus
Pluvialis apricaria
Sterna hirundo
Tetrao urogallus
Tringa glareola

helmipöllö
suopöllö
pyy
sinisuohaukka
laulujoutsen
palokärki
ampuhaukka
varpuspöllö
kurki
pikkulepinkäinen
vesipääsky
suokukko
pohjantikka
kapustarinta
kalatiira
metso
liro
uhanalainen laji

Julkaistu 12.8.2013 klo 13.11, päivitetty 12.8.2013 klo 13.11

Aihealue: